Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

sě, nebo hospodin podkládá ruku svú. Ps36,25 Nebo mlád sem byl i sstaral sem sě a neviděl sem pravého opuščena ani siemě jeho hledaje chleba. Ps36,26 Cělý den smiluje sě a pokojí a siemě onoho u požehnáňú bude. Ps36,27 Schyl sě ot zlého a čiň dobré a vzbydl u věky věkóm. Ps36,28 Nebo hospodin miluje súd a neopustí svatých svých, u věky zachováni budú. Nepraví mučeni budú a siemě nemilostivých zahyne. Ps36,29 Ale praví zdědí zeḿu i vzbydlí na niej věky věkóm. Ps36,30 Usta pravého mysliti budú múdrost a jazyk jeho mluviti bude súd. Ps36,31 Zákon boha jeho v srdcu jeho a nebude podtlačen chod jeho. Ps36,32 Znamená hřiešník pravého i hledá usmrtiti jej. Ps36,33 Ale hospodin nedopustí v rucě jeho ani potupí jho, když súditi bude jemu. Ps36,34 Čakaj hospodina a chovaj cěsty jeho a povýší tebe, aby dědičstva přijal zeḿu, když zahynú hřiešníci, uzříš. Ps36,35 Viděl sem nemilostivého nadvzvýšena a vzpodvižena jako cedry Libanicizojazyčný text. Ps36,36 I šel sem, a aj zři, nebieše, hledal sem jeho, i nenie nalezeno miesto jeho. Ps36,37 Chovaj nevinnosti a viz pravedlnosti, nebo sú ostatci člověku pokojnému. Ps36,38 Ale nepraví zahynú pojednú, ostatci nemilostivých minú. Ps36,39 Ale zdravie pravedlných ot hospodina a obráncě jich v času zámutka. Ps36,40 A spomóž jim hospodin a vysvobodí jě, vyprostí ot hřiešných i uzdraví jě, nebo sú úfali v něm.

David XXXVII.

Ps37,1 Ps37,2 Hospodine, v náhlosti tvéj nepotupuj mne ani v hněvě tvém treskci mě. Ps37,3 Nebo střěly tvé venznuty sú u mě i utvrdil si nade mnú ruku svú. Ps37,4 Nenie zdravie v těle mém ot obličejě hněvu tvého, nenie pokoje kostem mým ot obličěje hřiechóv mých. Ps37,5 Nebo zlosti mé vzešly sú nad mú hlavu, jako břiemě těžké obtiežily sú sě nade mnú. Ps37,6 Zetlely sú a zkazily sú sě jiezvy mé ot obličěje nemúdrosti mé. Ps37,7 Huben

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).