Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

obět i za hřiech nepotřěboval si, Ps39,8 tedy sem řekl: „Aj zři, jdu.“ V hlavě knih psáno jest o mně, Ps39,9 abych učinil vóľu tvú, bože mój, a chtěl sem ustaveňú tvému u prostřědcě srdcě mého. Ps39,10 Zvěstoval sem pravdu tvú u velikém sňatcě, aj zři, rtoma mýma nezabráňu, tys to věděl, hospodine. Ps39,11 Pravdy tvé neskryl sem v srdcu mém, pravdu tvú a zdravie tvé řekl sem. Neskryl sem milosrdenstvie tvého a pravdy tvé ot mnohého sboru. Ps39,12 Ale ty, hospodine, nevzdaluj smilovánie tvého ote mne, milosrdie tvé a pravda tvá veždy sú mě přijímaly. Ps39,13 Nebo okľúčily sú mě zlosti, jimžto nenie čísla, okľúčily sú mě zlosti mé, nemohl sem, abych prozřěl. Rozmnožily sú sě nad vlasy hlavy mé a srdce opustilo jest mě. Ps39,14 Sľub sě tobě, hospodine, aby mě vyprostil, hospodine, ku pomoci méj vezři. Ps39,15 Pohaněni a potupeni buďte pojednú, jižto hledajú dušě méj, aby ju otnesli. A navráceni buďte zasě a styďte sě, jižto chtie mému zlému. Ps39,16 Neste inhed hanbu svú, jižto mi dějú: „Hoře, hoře!“ Ps39,17 Radujte sě i veselte nad tobú všickni hledajúcí tebe a řkú veždy: „Velbi sě hospodin,“ jižto milujú spasenie tvé. Ps39,18 Ale já žebrák a chudý sem, hospodin opieká sě mnú. Pomocník mój a obranitel mój ty si, bože mój, nemeškaj.

XL.

Ps40,1 Ps40,2 Blahoslavený, jenž sě smiluje nad pracnými a nad chudým, v den zlý vysvobodí jej hospodin. Ps40,3 Hospodin zachová jej a uzdraví jej a blahoslavena učiní jej v zemi a nepoddá ho v dušu nepřátel jeho. Ps40,4 Hospodin pomoc přinese jemu na lože bolesti jeho, všucknu posteľu jeho oblehčil si v nemožeňú jeho. Ps40,5 Já sem řekl: „Smiluj sě nade mnú, uzdrav dušu mú, nebo shřěšil sem tobě.“ Ps40,6 Nepřietelé moji řekli sú mně

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).