Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

skrzě mnohú moc a ober nebude uzdraven ve mnostv́ú moci svéj. Ps32,17 […]text doplněný editorem[445]…] Fallax equus ad salutem; in abundantia autem virtutis suae lat. neuzdraví sě. Ps32,18 Aj zři, oči boží nad bojúcími jeho a v těch, již úfajú nad milosrdenstvie jeho, Ps32,19 aby vyprostil ot smrti dušě jich a chránil jě ot hladu. Ps32,20 Dušě naše srdží hospodina, nebo pomocník a obráncě náš jest. Ps32,21 Nebo v něm sě veseliti bude srdce mé a ve jmeni svatém jeho úfali sme. Ps32,22 Buď milosrdenstvie tvé nad námi, jakož sme úfali v tě.

XXXIII.

Ps33,1 Ps33,2 Poděkuju hospodinu ve všem času, vešda chvála jeho u mých ustech. Ps33,3 V hospodině chváliti sě bude dušě má, uslyšie pokojní i vzveselé sě. Ps33,4 Velběte hospodina se mnú a povyšme jmě jeho v témž. Ps33,5 Hledal sem hospodina i uslyšal mě a ze všěch zámutkóv mých vyvedl mě. Ps33,6 Přistupte k němu a osvěťte sě a obličěji vaši nebudú pohaněni. Ps33,7 Tento chudý volal jest a uslyšal jej jest hospodin a ze všěch zámutkóv jeho uzdravil jeho. Ps33,8 Vsielá anděl boží v okolek těch, ješto sě ho bojie, i vyprostí jej. Ps33,9 Okuste a vizte, nebo rozkošný jest hospodin, blažený muž, jenž úfá veň. Ps33,10 Bojte sě hospodina, všickni světí jeho, nebo nenie chudoba těm, ježto sě ho bojie. Ps33,11 Bohatí nedostatečniechu i lačniechu, ale hledajúcí hospodina ohrazeni budú všiem dobrým. Ps33,12 Poďte, synové, slyšte mě, bázen božú nauču vy. Ps33,13 Který jest člověk, jenž chce život, miluje dni viděti dobré? Ps33,14 Zabraň jazyk tvój ot zlého a rty tvá, aby nemluvila lsti. Ps33,15 Otchyl sě ot zlého a čiň dobré, hledaj pokojě a následuj jej. Ps33,16 Oči boží nad pravedlnými a uši jich nad modlitvy jich. Ps33,17 Ale obličej boží nad čiňúcími zlé, aby zatratil s země pamět jich. Ps33,18 Volali sú praví, hospodin uslyšal jě a ze všěch zámutkóv jich vysbobodil jě. Ps33,19 Bliz jest hospodin těm, jižto sú smutného srdcě, a smutného duchu, vzdraví jě hospodin. Ps33,20 Mnozí zámutci pravých a ze všěch těch vysvobodil jě hospodin. Ps33,21 Střěže hospodin všěch kostí jich a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).