Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

sě budu proti mně nepravosti mé hospodinu,“ a ty otpustil si nemilost hřícha mého. Ps31,6 Pro to modliti sě bude každý svatý v času potřěbném. Avšakož u vodni vód mnohých k němu sě nepřiblížie. Ps31,7 Ty si útočišče mé ot zámutka, jenž mě jest okľúčil, veselé mé, vyprosť mě ot těch, již sú mě okľúčili. Ps31,8 Rozum tobě dám i nauču tě na téjto cěstě, na niežto choditi budeš, utvrźu nad tobú moji oči. Ps31,9 Neroďte býti jako kóň a mezh, jimžto nenie rozum. V ohlavi a v uzdě obličěje jich sepni, kteříž sě nepřibližujú k tobě. Ps31,10 Mnohé bičovánie hřiešných, ale úfajúcie v hospodina milosrdie okľúčí. Ps31,11 Veselte sě v hospodině i radujte sě, praví, i chvalte sě, všickni pravého srdcě.

XXXII.

Ps32,1 Veselte sě, praví, v hospodinu, pravedlným slušie chvála. Ps32,2 Zpoviedajte sě hospodinu v húslech, v žaltářu desěti strun slavte jemu. Ps32,3 Zpievajte jemu piesen novú, dobřě slavte jemu v hlasonošiech. Ps32,4 Nebo pravedlné jest slovo božie a všeckna diela jeho u vieřě. Ps32,5 Miluje milosrdie a súd, milosrdenstvie božieho plna jest země. Ps32,6 Slovem božím nebesa sú otevřěna a duchu jeho úst všeckna moc jich. Ps32,7 Sbieraje jako v kořec vody morské, ukládaje v pokladiech propasti. Ps32,8 Boj sě hospodina všeckna země, nebo ot něho hnú sě všickni bydľúcí v světě. Ps32,9 Nebo on jest řek, i učiněna sú, on přikázal, i stvořena sú. Ps32,10 Hospodin rozpuzuje rady národóv a zamietá myšlenie ľudská a pohaňuje rady kniežecie. Ps32,11 Ale rada božie na věky ostane, myšlenie srdcě jeho v narozeňú až do narozenie. Ps32,12 Blažený rod, jehožto jest hospodin bóh jeho, ľud, jehož jest vzvolil v dědičstvo sobě. Ps32,13 S nebe sezřěl hospodin, viděl všeckny syny člověčie. Ps32,14 Z připraveného přiebytka svého sezřěl na všecky, jižto bydlé na zemi, Ps32,15 jenž vnočil znamenitě srdcě jich, jenž rozumie všěm dielóm jich. Ps32,16 Neuzdravuje sě král

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).