Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

ho v tvrdosti moci jeho. Ps150,2 Chvalte jeho v cnostech jeho, chvalte jej množství velikosti jeho. Ps150,3 Chvalte jej v zvuku trubném, chvalte jej v slavníku a v húslech. Ps150,4 Chvalte jej u bubně a v kóřě, chvalte jej v srdcu a v varhaniech. Ps150,5 Chvalte jej v zvonciech bez srdec dobřě vzňúcích, chvalte jej v zvoncích radosti. Ps150,6 Všeliký duch chval hospodina!

CantIs12,1 Skazovati sě budu tobě, hospodine, nebo rozhněval si sě na mě, obrátilo sě jest rozľúcenie tvé i utěšils mě. CantIs12,2 Aj zři, bóh spasitel mój, věrně činiti budu a nebudu sě báti, nebo síla má a chvála má hospodin bóh i učiněn jest mně ve zdravie. CantIs12,3 Načierati budete vody u veseľú z studnic spasitele. CantIs12,4 I diete v onen den: „Zpoviedajte sě hospodinu a vzovte jmě jeho. Známy čiňte v ľudech znalezenie jeho, pamatujte, nebo najvyššie jest jmě jeho. CantIs12,5 Zpievajte hospodinu, nebo velebně činil jest, zvěstujte to ve všie zemi.“ CantIs12,6 Vesel sě a chval sě, přiebytek hory Sion, nebo veliký jest u prosědcě tvém svatý Izrahel.

Žalm

CantIs38,10 Já sem řekl u polovici dnóv mých: „Pójdu ku vratóm pekelným, hledal sem zbytkóv let mých.“ CantIs38,11 Řekl sem: „Neuzřu hospodina boha v zemi živých, neobezřu člověka viec a bydličě pokoje. CantIs38,12 Narozenie mé otdáleno jest a otjato jest ote mne jako schrány pastuch. Otřězán jest jako ot tkadlcě život mój, když ješče rostiech, podťal mě, ot jutra až do večera skonáš mě. CantIs38,13 Úfal sem až do jutra, jako lev, zetřěl jest všěckny kosti mé, ot jutra až do večera skonáš mě. CantIs38,14 Jako ptáčě vlastovičie, tak vzvolaju,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).