Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ps142,8 Slyšitedlno učiň mi ráno milosrdie tvé, nebo sem v tě úfal. Známu mi učiň cěstu, na nížto bych chodil, nebo sem k tobě vzvedl dušu mú. Ps142,9 Vyprosť mě z mých nepřátel, hospodine, k tobě sem utekl. Ps142,10 Nauč mě činiti vóľu tvú, nebo ty si bóh mój. Duch tvój dobrý vyvede mě v zeḿu pravú. Ps142,11 Pro tvé jmě, hospodine, obživíš mě v tvéj rovnosti, vyvedeš z smutka dušu mú Ps142,12 a v tvém milosrdenstv́ú rozpudíš mé nepřátely i zatratíš všěckny, jižto mútie dušu mú, nebo já sem sluha tvój.

Žalm CXLIII.

Ps143,1 Blahoslavený bóh mój, jenž učí rucě moji k šermováňú a mé prsty k bojováňú. Ps143,2 Milosrdie mé a útočišče mé, příjemcě mój a vysvobodič mój, obráncě mój a v něm sem úfal, jenž poddává ľud mój pod mě. Ps143,3 Hospodine, co jest člověk, že si vznámil sě jemu, nebo syn člověčí, že pomníš jej? Ps143,4 Člověk jěšutnosti podoben učiněn jest, dnové jeho jako stieň minujú. Ps143,5 Hospodine, nakloň nebesa tvá, sstup, dotkni hór a vzkúřie sě. Ps143,6 Blýskoty zabřěždění i rozprášíš jě, vypustiž střěly tvé a zamútíš jě. Ps143,7 Vypusť ruku tvú z výsosti a vyprostiž mě i vysvoboď mě z vód mnohých a z ruky synóv cuzích, Ps143,8 jichžto usta mluvila sú jěšutnost a pravicě jich pravicě zlosti. Ps143,9 Bože, piesen novú zpievati budu tobě, v slavníku desětistrunném slaviti budu tobě. Ps143,10 Jenž dáváš zdravie králóm, jež si vykúpil Davida, sluhu tvého, z meče zlostivého, Ps143,11 vyprosť mě a vyprosť mě z rukú synóv cuzích, jichžto usta mluvila sú jěšutnost a pravicě jich pravicě zlosti. Ps143,12 Jichžto synové jako otmladové

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).