Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

ščepové v svéj mladosti, dcery jich kázané, okrášlené jako podobenstvie chrámu. Ps143,13 Hotovenstvie jich plná, vyrčenie z tohoto v ono, ovcě jich břězie, hojnosti v chodiech svých, Ps143,14 volové jich tučnosti. Nenie upadenie ohrady ani minutie ani volánie v uliciech jich. Ps143,15 Blažený sú řekli ľud, jemuž toto sú, blažený ľud, jehožto jest hospodin bóh jeho.

CXLIIII.

Ps144,1 Povýšu tebe, bože mój, kráľu, a poděkuju jmeni tvému u věk i u věky věkóm. Ps144,2 Po všě dni děkovati budu tobě a chváliti budu jmě tvé u věky i u věky věkóm. Ps144,3 Veliký hospodin a chvalitedlný velmi a velikosti jeho nenie skonánie. Ps144,4 Národ i národ chváliti bude diela tvá a moc tvú zvěstovati budú. Ps144,5 Velebnost chvály svatosti tvé mluviti budú a divnosti tvé zvěstovati budú. Ps144,6 A moc hrozností tvých povědie a velikost tvú zvěstovati budú. Ps144,7 Pamět obizenstvie rokoši tvé vyřehnú a pravedlnosťú tvú veseliti sě budú. Ps144,8 Milostivý a milosrdný hospodin, trpitedlný, mnoho milosrdný. Ps144,9 Slavný hospodin všěm a smilovánie jeho nade všě diela jeho. Ps144,10 Zpoviedajte sě tobě, hospodine, všěckna diela tvá a světí tvoji poděkujte tobě. Ps144,11 Chválu královstvie tvého povědie a moc tvú mluviti budú, Ps144,12 aby známu učinili synóm člověčím moc tvú a chválu velebnosti královstvie tvého. Ps144,13 Královstvo tvé królovstvo všěch věkóv a panovánie ve všělikém narozeňú i do narozenie. Věrný hospodin ve všěch sloviech svých a svatý ve všěch dielách svých. Ps144,14 Vzpodvíhá hospodin všěcky, jížto padajú, a zpravuje všeckny poražené. Ps144,15 Oči všěch v tě úfajú, hospodine,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).