Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

z prachu nedostatečného a z bláta vzdvíhaje chudého, aby seděl s kniežaty a stolicu chvály držal by. Ale božie sú stežejě země a uložil na nich svět. CantRg2,9 Nohy svatých svých zachová a nemilostiví ve tmách zkřičie sě, nebo ne v síle svéj mocen bude muž. CantRg2,10 Hospodina báti sě budú protivníci jeho a nad nimi v nebesiech zvučěti bude. Hospodin súditi bude krajě země a dá vládanie královi svému a povýší rohu mazaného svého.

CantEx15,1 Zpievajme hospodinu, nebo slavně vzvelbil jest, kóň a vsědajúcieho svrhl jest u moře. CantEx15,2 Síla má a chvála má hospodin, učiněn jest mně ve zdravie. Tento bóh mój a velbiti budu jej, bóh otcě mého a povýšu jeho. CantEx15,3 Hospodin jako muž bojujúcí, všemohúcie jmě jeho, CantEx15,4 vozy krále Faraona a zástup jeho zavrhl u moře, vzvolená kniežata jeho potopeni sú u mořu Črveném. CantEx15,5 Propasti přikryly sú jě, sešli sú v hlubokost jakožto kámen. CantEx15,6 Pravicě tvá, hospodine, vzvelebena jest v silnosti, pravicě tvá, hospodine, zabila jest nepřietele. CantEx15,7 A ve množstv́ú chvály ssadil si protivníky mé, posadil si hněv tvój, jenž jě jest pozřěl jakžto pazdeřie. CantEx15,8 A v duchu rozľúcenie tvého sebraly sú sě vody. Stala vodně tekúcie, sebraly sú sě propasti u prosědcě mořě. CantEx15,9 Řekl nepřietel: „Stíhati budu a popadnu a rozděľu lúpež, naplněna bude dušě má. Vytrhnu meč mój a zabie jě ruka má.“ CantEx15,10 Dunul duch tvój a přikrylo jě jest moře, potopeni sú jako olovo u vodách ľútých. CantEx15,11 Kto rovný tobě v silnostech, hospodine? Kto rovný tobě, velebný v svatosti, hrozný

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).