Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Stavuje Jeruzalém hospodin, rozpuzenie Israhele sebral, Ps146,3 jenž uzdravuje skrušeného srdcě a přivazuje skrušenstvie jich, Ps146,4 jenž přěčítá mnostvie hvězd a všěm jim jmena vzývá. Ps146,5 Veliký hospodin náš a veliká moc jeho a múdrosti jeho nenie čísla. Ps146,6 Přijímaje tiché hospodin, ale ponižuje hřiešné aže k zemi. Ps146,7 Zvučte hospodinu ve zpovědi, slavte bohu našemu v húslech. Ps146,8 Jenž jest přikryl nebe oblaky a pravuje zemi déšč, jenž vyvodí na horách sěno a býlé službě člověčí, Ps146,9 jenž dává jalovatóm pokrm jich a kuřencóm vranovým vzývajúcím jej. Ps146,10 Ne v síle koňskéj vóľu bude jmieti ani v trubách mužě dobrá ľubost bude jemu. Ps146,11 Dobřě ľubo jest hospodinu nad báznivými jeho a v těch, jižto úfajú nad milosrdie jeho.

CXLVII.

Ps147,1 Chval, Jeruzaléme, hospodina, chval boha tvého, hora Sion. Ps147,2 Nebo jest posilnil zámkóv vrát tvých, požehnal jest synóm tvým v tobě. Ps147,3 Jenž jest uložil krajiny tvé u pokoju a jádry obilnými nakrmi tě. Ps147,4 Jenž vysielá mluvu svú zemi, rúče běhá řěč jeho. Ps147,5 Jenž dává snieh jako vlnu, mlhu jako popel rozsýpá. Ps147,6 Vyšle křištal svój jako skývy, přěd obličějem studenosti jeho kto strpí? Ps147,7 Vyšle slovo své a pilv́úcě učiní jě, dme duch jeho i poplovú vody. Ps147,8 Jenž zvěstuje slovo své Jakubovi, pravedlnosti a súdy své Israheľu. Ps147,9 Neučinil jesti takež všemu národu a súdóv svých nezjěvil jest jim.

Žalma CXLVIII.

Ps148,1 Chvalte hospodina z nebes, chvalte jej na výsostech. Ps148,2 Chvalte jej, všichni anjeli jeho, chvalte jej, všickny moci jeho. Ps148,3 Chvalte

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).