Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

jej, slunce i měsiec, chvalte jej, všickny hvězdy i světlo. Ps148,4 Chvalte jej, nebesa nebeská i vody, jež na neb̓u sú, Ps148,5 chvalte jmě hospodinovo. Nebo on jest řekl i stala sú sě, on přikázal jest i stvořena sú. Ps148,6 Ustavil jě jest u věky i věk věkóm, přikázanie uložil, jež nemine. Ps148,7 Chvalte hospodina z země, drakové i všeckny propasti, Ps148,8 oheň, búřě, snieh, ledové, duchové vlny, jež činie slovo jeho, Ps148,9 hory i všickni pahorci, dřievie plodistevné i všickni cedrové, Ps148,10 zvieřata i vše dobytčě, hadové i ptáci pernatí, Ps148,11 králové zemščí i všickni ľudie, kniežata i všickni súdcě zemské, Ps148,12 mladí i dievky, staří s mlazšími, chvalte jmě hospodinovo, Ps148,13 nebo povýšeno jest jmě jeho samého. Ps148,14 Zpověd jeho nad nebem i zeḿú i povýšil jest rohu ľuda svého. Chvála všěm svatým jeho, synóm israhelským, ľudu přibližujíciemu sě k němu. Ps149,1 Zpievajte hospodinu piesen novú, chvála jeho v kosteléch jeho svatých. Ps149,2 Raduj sě Israheľu v tom, jenž jest stvořil jej, a dcery hory Siona v královi veselte sě svém. Ps149,3 Chvalte jmě jeho v kóře, u bubně a v slavníku slavte jej. Ps149,4 Nebo dobřě ľubo jest hospodinu v ľudu svém i povýší tichých ve zdrav́ú. Ps149,5 Vzveselé sě světí v chvále, radovati sě budú v pokojích svých. Ps149,6 Radosti božie v hrdléch jich a meči ostří v rukú jich, Ps149,7 k učiněňú pomsty v národiech, tresktánie v ľudech, Ps149,8 k svázaňú králóv jich v kládiciech a šlechticě jich v ručniciech železných, Ps149,9 aby učinili v nich súd popsaný, chvála ta jest všěm jeho svatým. Ps150,1 Chvalte hospodina v jeho svatých, chvalte

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).