Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

hospodine, a ty dáváš pokrm jim v času potřěbném. Ps144,16 Otevřeš ruku tvú a naplníš všeliké zvieřě požehnánie. Ps144,17 Pravedlný hospodin ve všěch cěstách svých a svatý ve všěch svých dielech. Ps144,18 Bliz jest hospodin všěm vzývajúcím jej, všěm vzývajúcím jej u pravdě. Ps144,19 Vóľu učiní těch, jižto sě jeho bojie, a prosbu jich uslyší a zdráva učiní jě. Ps144,20 Ostřěže hospodin všeckny, jižto milujú jej, a všeckny hřiešníky rozpudí. Ps144,21 Chvalitedlnost hospodina mluviti budú usta má a poděkuj všěliké tělestvie jmeni svatému jeho u věk i u věk věkóm.

CXLV.

Ps145,1 Ps145,2 Chval, dušě má, hospodina. Chváliti budu hospodina v životě mém, slaviti budu bohu mému, kak dlúho budu. Neroďte úfati v kniežata, Ps145,3 v synech člověčích, v nichžto nenie zdravie. Ps145,4 Vynde duch jeho i navrátí sě v zeḿu svú, v onen den zahynú všeckna myšlenie jich. Ps145,5 Blažený, jehožto jest bóh Jakubóv spomocník jeho, naděje jeho v hospodinu bozě jeho, Ps145,6 jenž učinil nebe i zeḿu, moře i všeckny, jež v nich sú. Ps145,7 Jenž ostřiehá pravdy u věky, činí súd křivdu trṕúcím, dává pokrm lačným. Hospodin rozvazuje svázané, Ps145,8 hospodin osvěcuje slepé. Hospodin zpravuje poražené, hospodin miluje pravedlné. Ps145,9 Hospodin ostřiehá příchozie, sirotka a vdovu přijme a cěsty hřiešných rozpráší. Ps145,10 Krolovati bude hospodin u věky, bóh tvój, Sion, v narozeňú i do narozenie.

CXLVI.

Ps146,1 Chvalte hospodina, nebo jest dobrá sláva, buď bohu našemu ochotná a okrášlená chvalitedlnost. Ps146,2 Stavuje

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).