Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

jest člověk, že si vznámil sě jemu, nebo syn člověčí, že pomníš jej? Ps143,4 Člověk jěšutnosti podoben učiněn jest, dnové jeho jako stieň minujú. Ps143,5 Hospodine, nakloň nebesa tvá, sstup, dotkni hór a vzkúřie sě. Ps143,6 Blýskoty zabřěždění i rozprášíš jě, vypustiž střěly tvé a zamútíš jě. Ps143,7 Vypusť ruku tvú z výsosti a vyprostiž mě i vysvoboď mě z vód mnohých a z ruky synóv cuzích, Ps143,8 jichžto usta mluvila sú jěšutnost a pravicě jich pravicě zlosti. Ps143,9 Bože, piesen novú zpievati budu tobě, v slavníku desětistrunném slaviti budu tobě. Ps143,10 Jenž dáváš zdravie králóm, jež si vykúpil Davida, sluhu tvého, z meče zlostivého, Ps143,11 vyprosť mě a vyprosť mě z rukú synóv cuzích, jichžto usta mluvila sú jěšutnost a pravicě jich pravicě zlosti. Ps143,12 Jichžto synové jako otmladové ščepové v svéj mladosti, dcery jich kázané, okrášlené jako podobenstvie chrámu. Ps143,13 Hotovenstvie jich plná, vyrčenie z tohoto v ono, ovcě jich břězie, hojnosti v chodiech svých, Ps143,14 volové jich tučnosti. Nenie upadenie ohrady ani minutie ani volánie v uliciech jich. Ps143,15 Blažený sú řekli ľud, jemuž toto sú, blažený ľud, jehožto jest hospodin bóh jeho.

CXLIIII.

Ps144,1 Povýšu tebe, bože mój, kráľu, a poděkuju jmeni tvému u věk i u věky věkóm. Ps144,2 Po všě dni děkovati budu tobě a chváliti budu jmě tvé u věky i u věky věkóm. Ps144,3 Veliký hospodin a chvalitedlný velmi a velikosti jeho nenie skonánie. Ps144,4 Národ i národ chváliti bude diela tvá a moc tvú zvěstovati budú. Ps144,5 Velebnost chvály svatosti tvé mluviti budú a divnosti tvé zvěstovati budú. Ps144,6 A moc hrozností tvých povědie a velikost

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).