Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

jmeni tvému, mne čakajú praví, doňedž otplatíš mně.

Žalm CXLII.

Ps142,1 Hospodine, uslyš modlitvu mú, ušima přěslyš prosbu mú v tvéj pravdě, uslyš mě v tvéj pravedlnosti. Ps142,2 I nevchoď v súd s tvým sluhú, nebo nezpraví sě přěd tvým obličejem všeliký živý. Ps142,3 Nebo stíhal jest nepřietel dušě mé, ponížil jest na zemi život mój, usadil mě jest ve tmách jako umrlcě světské. Ps142,4 I vztúžil sě jest ve mně duch mój, ve mně smútilo sě jest srdce mé. Ps142,5 Památen sem byl dnóv starých, myslil sem ve všěch dielech tvých i v skutciech rukú tvú myslil sem. Ps142,6 Zprostřěl sem rucě moji k tobě, dušě má jako země bez vody tobě. Ps142,7 Rychle uslyš mě, hospodine, zhynul jest duch mój. Neotvracuj obličěje tvého ote mne a podoben budu schoďujúcím v jezero. Ps142,8 Slyšitedlno učiň mi ráno milosrdie tvé, nebo sem v tě úfal. Známu mi učiň cěstu, na nížto bych chodil, nebo sem k tobě vzvedl dušu mú. Ps142,9 Vyprosť mě z mých nepřátel, hospodine, k tobě sem utekl. Ps142,10 Nauč mě činiti vóľu tvú, nebo ty si bóh mój. Duch tvój dobrý vyvede mě v zeḿu pravú. Ps142,11 Pro tvé jmě, hospodine, obživíš mě v tvéj rovnosti, vyvedeš z smutka dušu mú Ps142,12 a v tvém milosrdenstv́ú rozpudíš mé nepřátely i zatratíš všěckny, jižto mútie dušu mú, nebo já sem sluha tvój.

Žalm CXLIII.

Ps143,1 Blahoslavený bóh mój, jenž učí rucě moji k šermováňú a mé prsty k bojováňú. Ps143,2 Milosrdie mé a útočišče mé, příjemcě mój a vysvobodič mój, obráncě mój a v něm sem úfal, jenž poddává ľud mój pod mě. Ps143,3 Hospodine, co

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).