Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

člověčích, v nichžto nenie zdravie. Ps145,4 Vynde duch jeho i navrátí sě v zeḿu svú, v onen den zahynú všeckna myšlenie jich. Ps145,5 Blažený, jehožto jest bóh Jakubóv spomocník jeho, naděje jeho v hospodinu bozě jeho, Ps145,6 jenž učinil nebe i zeḿu, moře i všeckny, jež v nich sú. Ps145,7 Jenž ostřiehá pravdy u věky, činí súd křivdu trṕúcím, dává pokrm lačným. Hospodin rozvazuje svázané, Ps145,8 hospodin osvěcuje slepé. Hospodin zpravuje poražené, hospodin miluje pravedlné. Ps145,9 Hospodin ostřiehá příchozie, sirotka a vdovu přijme a cěsty hřiešných rozpráší. Ps145,10 Krolovati bude hospodin u věky, bóh tvój, Sion, v narozeňú i do narozenie.

CXLVI.

Ps146,1 Chvalte hospodina, nebo jest dobrá sláva, buď bohu našemu ochotná a okrášlená chvalitedlnost. Ps146,2 Stavuje Jeruzalém hospodin, rozpuzenie Israhele sebral, Ps146,3 jenž uzdravuje skrušeného srdcě a přivazuje skrušenstvie jich, Ps146,4 jenž přěčítá mnostvie hvězd a všěm jim jmena vzývá. Ps146,5 Veliký hospodin náš a veliká moc jeho a múdrosti jeho nenie čísla. Ps146,6 Přijímaje tiché hospodin, ale ponižuje hřiešné aže k zemi. Ps146,7 Zvučte hospodinu ve zpovědi, slavte bohu našemu v húslech. Ps146,8 Jenž jest přikryl nebe oblaky a pravuje zemi déšč, jenž vyvodí na horách sěno a býlé službě člověčí, Ps146,9 jenž dává jalovatóm pokrm jich a kuřencóm vranovým vzývajúcím jej. Ps146,10 Ne v síle koňskéj vóľu bude jmieti ani v trubách mužě dobrá ľubost bude jemu. Ps146,11 Dobřě ľubo jest hospodinu nad báznivými jeho a v těch, jižto úfajú nad milosrdie jeho.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).