Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Chvála všěm svatým jeho, synóm israhelským, ľudu přibližujíciemu sě k němu. Ps149,1 Zpievajte hospodinu piesen novú, chvála jeho v kosteléch jeho svatých. Ps149,2 Raduj sě Israheľu v tom, jenž jest stvořil jej, a dcery hory Siona v královi veselte sě svém. Ps149,3 Chvalte jmě jeho v kóře, u bubně a v slavníku slavte jej. Ps149,4 Nebo dobřě ľubo jest hospodinu v ľudu svém i povýší tichých ve zdrav́ú. Ps149,5 Vzveselé sě světí v chvále, radovati sě budú v pokojích svých. Ps149,6 Radosti božie v hrdléch jich a meči ostří v rukú jich, Ps149,7 k učiněňú pomsty v národiech, tresktánie v ľudech, Ps149,8 k svázaňú králóv jich v kládiciech a šlechticě jich v ručniciech železných, Ps149,9 aby učinili v nich súd popsaný, chvála ta jest všěm jeho svatým. Ps150,1 Chvalte hospodina v jeho svatých, chvalte ho v tvrdosti moci jeho. Ps150,2 Chvalte jeho v cnostech jeho, chvalte jej množství velikosti jeho. Ps150,3 Chvalte jej v zvuku trubném, chvalte jej v slavníku a v húslech. Ps150,4 Chvalte jej u bubně a v kóřě, chvalte jej v srdcu a v varhaniech. Ps150,5 Chvalte jej v zvonciech bez srdec dobřě vzňúcích, chvalte jej v zvoncích radosti. Ps150,6 Všeliký duch chval hospodina!

CantIs12,1 Skazovati sě budu tobě, hospodine, nebo rozhněval si sě na mě, obrátilo sě jest rozľúcenie tvé i utěšils mě. CantIs12,2 Aj zři, bóh spasitel mój, věrně činiti budu a nebudu sě báti, nebo síla má a chvála má hospodin bóh i učiněn jest mně ve zdravie. CantIs12,3 Načierati budete vody u veseľú z studnic spasitele. CantIs12,4 I diete v onen den: „Zpoviedajte sě hospodinu a vzovte jmě jeho. Známy čiňte v 

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).