Němec, Igor: Rekonstrukce lexikálního vývoje

Němec, Igor. Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha, 1980.
<<<<<919293949596979899>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

5. Prohloubení analýzy lexikálního vývoje komplexním uplatněním uvedených principů (1–4)

(5) Chceme‑li prohloubit dosud běžnou analýzu lexikálních jednotek a jejich vývoje, nemůžeme se ovšem omezovat pouze na rozbor kontextů z různých dob, kde jsou doloženy (3.3), a na zkoumání právě uvedených mimojazykových podmínek jejich užití (4.4). Hlavní směr prohloubení této analýzy vidíme v maximálním uplatnění principů rozboru jazykového (1–3, 4.1–4.3), a zvláště ve využití explikativních možností systémových vztahů. Např. zkoumáme‑li vývoj dílčího systému české slovní zásoby – terminologického souboru pojmenování částí domu, zaujme nás osud speciálního názvu pro komoru k oblékání obláčnice, užívaný ještě na počátku doby obrozenecké: zanikl nepochybně nejen z důvodů mimojazykových (že tato speciální místnost přestala být mezi uživateli českého jazyka běžnou reálií), ale také proto, že již dříve zaniklo motivující sloveso obláčiti sě ‚oblékat se‘ (2.41) i synonyma oblačidlo, oblačišče, oděvnicě aj. (1.52), jimiž se v stč. bibli – stejně jako slovem obláč(ě)nicě – označovala předsíň starozákonního chrámu, chápaná jako místo k oblékání kněží a ukládání bohoslužebného roucha; toto chápání ovšem neodpovídalo oné cizí mimojazykové skutečnosti (kterou přesněji známe z vědecké rekonstrukce jeruzalémského chrámu), ale bylo motivováno existencí podobné reálie domácí (totiž sakristie, 4.43c, srov. vestibulum… dicitur locus, in quo vestimur, vel locus adiacens, proprie oblačišče SlovLucD 146a, obláčnice neb kapla JakZjev 302a JI 2,17 vestibulum) a hlavně jazykovým faktem souznění lat. předlohy vestibulum s lat. názvem šatů vestis. Prohloubení analýzy lexikálního vývoje tedy vidíme v komplexním studiu vývoje takovýchto dílčích lexikálních systémů tvořených lexikálními jednotkami na základě jejich různých vztahů (1.5). Onou komplexností rozumíme cílevědomé přihlížení ke všem zřetelům vytyčeným v dosud uvedených principech, vycházejíce především z těchto systémových vztahů: ze vztahu zkoumaného subsystému (např. polysémní struktury slova oblačišče) k systémům nadřazeným, vyšším (k terminologickému okruhu pojmenování částí domu, k příslušné slovní čeledi oblačišče, oblačidlo, obláčiti, obláčiti sě…), k systémům sousedním, usouvztažněným se zkoumaným subsystémem paradigmatickými vztahy (k soustavě synonym oblačidlo,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).