Němec, Igor: Rekonstrukce lexikálního vývoje

Němec, Igor. Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha, 1980.
<<<<<148149150151152153154155156>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

6. Rekonstrukce jednotek neúplně doloženého lexikálního systému

(6) Naše rekonstrukce vzniku čes. slova rakev (5.723) poskytuje vhodný příklad prohloubení etymologické analýzy tím, že k shodnému závěru (o pozdním původu z domácího slova rakvice ‚ulita‘, nikoli z germ. *arkō ‚schránka‘) dochází zkoumáním dané lexikální jednotky v rámci řady dílčích systémů různé úrovně: zkoumáním polysémní struktury (významový posun ‚ulita‘ → ‚rakev‘ je zdůvodněn větším počtem společných sémantických rysů obou významů, než má dvojice ‚schránka‘ : ‚rakev‘), zkoumáním příslušné slovní čeledi (čes. slovo rakev má mnohem mladší doklady než slovo rakvice ‚lastura, skořápka‘), zkoumáním slovotvorného typu (typ rakev, láhev vzniklý desufixací měl zprvu postavení periferní, vhodné pro uplatnění terminologické), zkoumáním příslušného dílčího systému terminologického (z původních nepřenesených názvů pro posmrtné lůžko člověka má čeština pouze staré máry a pozdní rakev), zkoumáním dílčího systému mimojazykového, společenského (pohřbívání v rakvích nebylo ještě v Čechách před r. 1500 rozšířeno do širších vrstev společnosti) aj. I když tedy nemáme pro zkoumanou lexikální jednotku a její vývoj dostatečný dokladový materiál, jak tomu bývá v etymologii vždy a v historické lexikologii zpravidla, přece jen nám rekonstrukci umožňuje studium oněch příslušných dílčích systémů jazykových (lexikálních) i mimojazykových (společenských). Protože lexikální jednotky jsou v dílčích lexikálních systémech seskupeny na základě společných významových a formálních klasifikačních rysů a na tomto společném základě také podléhají společným změnám (vývojovým postupům), může nám leckterý bezpečně nedoložený klasifikační rys nebo jeho změnu dokreslit prokázaná zařazenost dané lexikální jednotky do oněch dílčích systémů zahrnujících jednotky lépe doložené (4.33); další podobné dokreslení lze pak získat také vyhodnocením jinojazyčných sémaziologických paralel (4.34), informací o označované skutečnosti (4.4) aj. Příklady takové rekonstrukce sémantických i formálních komponentů nedostatečně doložených lexikálních jednotek byly zde již

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).