Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

Strana

 • a) pi- praes. pьj-e- atp. § 102 209
 • jednotlivá § 103213
 • b) ši- praes. ši-je- atp. § 104218
 • slovesa s kořenným –a § 105219
 • slovesa s kořenným –ê § 106 220
 • jednotlivá § 107222
 • slovesa s kořenným –u § 108232
 • a) plu- praes. plov-e- atp. 232
 • b) ču- praes. ču-je- atp. 236
 • třída druhá § 109 237
 • 1. vzor minúti, minu § 110238
 • 2. vzor tisknúti, tisknu §111238
 • tvary jednotlivé třídy této:
 • praesens § 112240
 • imperativ § 113240
 • imperfektum § 114240
 • aorist § 115241
 • tvary jmenné § 116242
 • některá slovesa jednotlivá § 117244
 • třída třetí § 118260
 • 1. vzor uměti, uměju § 119261
 • praesens § 120 263
 • imperativ § 121263
 • imperfektum § 122264
 • aorist § 123264
 • tvary jmenné § 124264
 • některá slovesa jednotlivá § 125266
 • 2. vzor trpěti, trpu § 126 273
 • praesens § 127 274
 • imperativ § 128275
 • imperfektum § 129276
 • aorist § 130276
 • tvary jmenné § 131277
 • některá slovesa jednotlivá § 132279
 • třída čtvrtá:
 • vzor prošiti, prošu § 133 299
 • praesens § 134300
 • imperativ § 135303
 • imperfektum § 136206
 • aorist § 137307
 • tvary jmenné § 138307
 • některá slovesa jednotlivá § 139314
 • třída pátá § 140320
 • 1. vzor § 141321
 • a) dělati, dělaju § 142321
 • praesens § 143322
 • imperativ § 144323
 • imperfektum § 145324
 • aorist § 146324
 • tvary jmenné § 147324
 • některá slovesa jednotlivá § 148325
 • b) sázěti, sázěju § 149330
 • k tvarům jednotlivým § 150331
 • praesens § 151332
 • imperativ § 152333
 • imperfektum § 153333
 • aorist § 154333
 • tvary jmenné § 155334
 • některá slovesa jednotlivá § 156335
 • 2. vzor tesati, tešu § 157 348
 • praesens § 158 349
 • imperativ § 159349
 • imperfektum § 160350
 • aorist § 161350
 • tvary jmenné § 162350
 • slovesa jednotlivá § 163351
 • inf. -bati praes. -bʼu § 164351
 • inf. -pałi praes. –pu § 165353
 • inf. -vati a -fati § 166354
 • inf. -máti praes. mu § 167354
 • inf. -rati praes. -řu § 168354
 • inf. -lati praes. -ľu § 169356
 • inf. -nati praes. –ňu § 170358
 • inf. -zati praes. -žu § 171359
 • inf. -sati praes. -šu § 172361
 • inf. -gati, -hati praes. -žu § 173363
 • inf. -chati praes. -šu § 174 364
 • inf. -kati praes. -ču § 175365
 • inf. -dati praes. -zu § 176367
 • inf. -tati praes. -cu § 177 368

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).