Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

Tovač. = kniha Tovačovská, psána asi 1480–1490; vyd. V. Brandl v Brně 1868.

Třeb. = výpisky z některých rkpů archivu Třeboňského.

Trist. = Tristram, rkp. z r. 1449.

Troj. = Kronika Trojanská, vyd. 1488.

Túl. = české marginálie v Túlci sv. Bonaventury, z doby ok. r. 1300.

Uhlenb. = C. Uhlenbeck, Die germ. Wörter im Slavischen, v Jag. Arch. 15, 481 sl. (abecedně).

Um. nebo Umuč. = zlomek leg. o umučení Páně, XIV; – UmR. = veršované skládání O božiem umučení, rkp. v knih. Rajhradské, z 1. pol. XIV.

UrbE. = Deset urbářů z doby před válkami husitskými, vydal Emler 1881; – UrbHrad. = zlomek urbáře Hradištského, z doby ok. r. 1400; – UrbR. n. UrbRožmb. = urbář zboží Rožmberského, z r. 1379.

Us. = usus.

v. při odkazech = viz; – jinde = vedle, někdy = verš.

Vamb. = listiny v měst. archivu Vamberském XVII stol.

Varš. = Starý zákon v knih. Zamoyských ve Varšavě; zpráva a ukázky od J. Polívky v Listech filol. 1894, 219 sl.; v dokladech nalézám text shodný s Ol.; v textě drží se hojně pravidelné ě a spolu značně proniká pravopis Husův; kodex kladený do pol. XIV je snad o něco mladší.

Varvaž. = Bart. Havlík z Varvažova, O ctném a chvalitebném v světě obcováni, v Pr. 1613.

Vav. (Vav. 32 na str. 105 ř. 17), jediný zkratek (dial.), jejž nemožno zjistiti (Čný).

Vel. = Veleslavín; – VelKal. = jeho Kalendář historický v Pr. 1578.

Veleš. = slovník Velešínův, ze XIV, přepsán v XVI stol.

Ves. = Fabian Veselý (Wessely), rodem Moravan, † 1729; – VesA. = jeho Quadragesimale (kázání postní, česká), 1723, – VesB. = jeho Sermones atd. (též), 1726, – VesC. = jeho Conciones selectae (též), 1738.

Věstn. = Věstník; – VěstnČAkad. = Věstník České akademie cís. Frant. Josefa pro vědy, slovesnost a umění. – VěstSpol. nebo jen Věstn. = Věstník Král. české Společnosti nauk.

Vinař. = Bohuslava Hasišteinského věk a spisy vybrané. Od K. Vinařického (1836).

Vít. = rkp. Svatovítský, z l. 1380–1400, vyd. Patera 1886. – Vít. var. = varianty k textu tomu, vytištěné při vydání 1886 a vzaté z jiných rkpů XIV a XV.

VJp. = Václav a jednota panská, listiny z l. 1394–1401 (v ArchČ. I, 52–67).

Vocab. = Vokabular v rkp. kn. un. Pr. ( 1. D. 32 ), z l. 1394–1398; – VocabMus. = Vocabula lat.-bohem., v ČMus. ( N. 197 ).

Vocel = J. E. Vocela Meč a kalich (1843).

Voln. = Jiří Volný († 1745), Písně kratochvilné, vyd. Č. Zíbrt 1894.

Vondr. Altkslav. = V. Vondrák, Altkirchenslavische Grammatik, 1900.

Vrat. = rkp. Vratislavský s vložkami českými, z r. 1416.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).