Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<105106107108109110111112113>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

k dáwanij 410ᵃ, rozdaawanije 109ᵃ, rozdáwanije 117ᵇ, w prodáwanij 341ᵇ, při wydáwanij 417ᵇ, w rozeznáwanij 37ᵃ, wyhledáwanije 487ᵃ, odwoláwanije 394ᵇ, zachowáwanije 5ᵃ, zachowáwanijm 14ᵇ; wyléwanijm 499ᵃ; w odpowijedanij 402ᵇ, otwijeranije 487ᵇ, poſpijechanije 396ᵃ, ſpijewanije 422ᵇ, ſpjewanijm 467ᵇ, w wybijeranij 433ᵇ, zatmiewanije 169ᵃ; czijtanije 409ᵃ, w zaczijnanij 402ᵇ, dijwanije 157ᵃ, 439ᵇ, lijſanije 440ᵃ, ſpomijnanije 422ᵇ, napomijnanije 353ᵇ, k napomijnanij 430ᵃ, vžijwanije 407ᵇ, przigijmanije 92ᵇ, po rozgijinanij 498ᵇ, vżijwanijm 431ᵇ; pomlv́wanije 435ᵃ, rozmlv́wanije tamt., poſlv́chanije 369ᵃ, poflúchanije 69ᵃ, s rvvhanijm 488ᵇ; dobýwanije 434ᵃ, w dobýwanij 433ᵇ, k obýwanij 412ᵃ, przebýwanije 407ᵃ, dotýkanije 172ᵃ atd. Z dokladů tuto předložených vysvítá trvám bezpečně, že pravidlo na začátku tohoto odstavce vyslovené kdysi v platnosti bylo. Ale neudrželo se. V bibli Br. je platnost jeho (v pentateuchu a žalmích, podle ohledání p. V. Pracha, a bezpochyby i v knihách ostatních) poněkud obmezena: v třídě a) je vytčená pravidelnost typu u_ _ zachována: mazánj Lev. 24, 44, lekánj Ex. 15, 16, obřezánj Ex. 4, 27, žehránj ž. 18, 16, děłánj Ex. 5, 7, chowánj Ex. 22, 10, putowánj Gen. 37, 1, (ſſwihánj ž. 39, 11, ſwitánj ž. 119, 147, wzdychánj ž. 102, 21, pohrdánj ž. 107, 40 atd.; ale v třídě b) jest obmezení v tom směru, že typus _ u_ jest jen tehdy, když samohláska slabiky třetí od konce jest -á-: dáwanj Ex. 35 (nápis), podáwanj Lev. 25 (marg.), naſtáwanj ž. 65, 9, očekáwanj ž. 9, 19, přepáſanj Ex. 28, 8, přikázanj ž. 119, 15, Deut. 27, 1, Dan. 9, 4 a j., rozkázanj ž. 119, 40, Lev. 10, 7, Isa. 36, 21 a j., vkázanj Gen. 18, 19, Ex. 3 (nápis), chvátanj Ex. 12, 11, Deut. 16, 9, Dan. 6, 9, nakɫádanj ž. 149, 9, předkɫádanj ž. 78 (nápis), zɫámanj Lev. 24, 20, ſpomáhanj Ex. 40, 23 atd. (v dokladech velmi hojných, odchylek velmi málo, na př. očekáwánj ž. 29, 4 a 42, 6); když však slabika třetí od konce má samohlásku jinou než -á-, třeba byla dlouhá, tedy je přece koncovka -ání a tedy typus _ _ _: pléſánj ž. 45, 9, Isa. 16, 10 a j., prodléwánj Ex. 32. 3, Deut. 24, 13, ſpoléhánj ž. 62 (nápis), hřjmánj Ex. 19, 16, ž. 29, 3, nařjkánj ž. 144, 14. Ex. 2, 24, počjnánj Gen. 3, 16, k oſtřjhánj Num. 4, 32, poſpjchánj ž. 116, 11, utjkání ž. 56, 9, Num. 21, 29, užjwánj Deut. 20, 6, zpjwánj ž. 42, 5, błýſkánj Ex. 20, 18, ž. 77, 19, přebýwánj Lev. 13, 46, Deut. 32, 51, t. 14, 24, t. 26, 2, přikrýwánj Ex. 37, 16, ž. 54, 9, umýwánj Ex. 30, 18, dýchánj Gen. 7, 22, wzýwánj Gen. 7, 26, wyſtrauhánj Lev. 14, 43, daufánj ž. 119, 42, poſɫauchánj ž. 49 (marg.), rauhánj ž. 42 (nápis) atd., v dokladech velmi hojných. – Obmezení, ukázané v bibli Br. proti Hrub., VšehK. atd., časem pokračuje, a v usu nynějším jest, jak nahoře pověděno, pravidlem -ání, budiž slabika třetí od konce a její samohláska jakákoliv; a kvantita tří posledních slabik je tedy v třídě a) u _ _ mazání atd., v třídě b) _ _ _ kázání, spoléhání, naříkání, vzývání, rouhání atd. Ze způsobu staršího zachoval se archaismus kázaKotsm. 8 (doudl.), BartD. 1, 61 (rožn.), Pal. 3, 2, 354 a j., proti kázaní TomP. 3, 296, t. 300 a j.,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).