[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<206207208209210211212213214>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vzkřiešením potvrdil, nebo by byl inhed třetí den z mrtvých nevstal, byla by viera pohynula ani by ho kto pravého buoha věřil. A to sě jest ukázalo ten čas jeho umučenie, jež byli všickni, kromě jediné matky buožie, vieru potratili, ale jakž Jezukrista z mrtvých vstavše uzřěli, tak sě inhed k vieřě navrátili.

Třetie slušie věděti, ež syn boží Jezus Kristus z mrtvých vstav, v rozličné časy rozličným sě ukázal. Najprvé svatéj Maří Magdaléně, jako píše svatý Marek evanjelista ve čtení. A to jest proto učinil, aby ukázal, jež jest pro hřiešné umřěv, z mrtvých vstal, jak to sám ve Čtení řekl: Nepřišel jsem pozvati spravedlných, ale hřiešných ku pokání. Druhé sě ukázal těm třem paniem Mariám tehdy, když od jeho svatého hrobu jdiechu. Třetie svatému Petru, ale písmo nepraví, v který sě to čas stalo. Čtvrté sě ukázal těma dvěma, ješto jdiesta toho dne buožieho vzkřiešenie na ten hrad, ješto slóve Emaus. Páté sě ukázal apoštolóm, ani sě všickni v jeden dóm sebrali. A podlé toho ukázal sě jest spasitel pětkrát toho dne, když z mrtvých vstal. A protož svatá cierkev ustavila jest, aby kněz na mši pětkrát sě k lidem obrátil na znamenie toho patera jeho ukázanie. Šesté sě ukázal apoštolóm osmý den, tu ješto svatý Tóma apoštol jeho svatých sě jézev dotekl. Sedmé ukázal sě apoštolóm na jednéj hořě, ješto slóve Tábor. Osmé ukázal sě apoštolóm v téj sieni, ješto jich potresktal z toho, ež jsú byli na vieřě pochybili. Deváté a poslednie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).