[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<209210211212213214215216217>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Tato světlost jest stvořitele všeho světa, jenž nám jest slíbil svého syna, našeho vykupitele, poslati. V túž hodinu zvola Izaiáš prorok: Toť jest ta přěslavná světlost, o niejžto jsem já, ješče žív jsa, psal a řka: Lid, jenžto v temniciech chodieše, uzřěl jest světlost velikú. A v túž hodinu otec náš Simeon s velikú radostí promluvi a řka: Chvalte všickni hospodina, neb jsem tohoto milého hostě, v jeho dětinství na svú rukú nesa, buohu otci obětoval. A zatiem uzřěchva jednoh’ u pústeníkovéj postavě, jehožto když otázachova, kto by byl, náma otpovědě a řka: Já jsem ten, ješto jsem Jezukrista pokřstil a jeho svým prstem ukázal a řka: Aj toť beránek buoží, ješto všeho světa hřiechy snímá. A nedávno jsem sěm přišel a tu jsem přěradostnú novinu, ež nás spasitel skoro navščieví, všěm pověděl. Aj toť již jehožto jsmy, u přětruchlém bydle jsúc, žádali, to již svýma očima vidímy. Tehda v túž hodinu Adamóv syn jménem Seth počě praviti a řka: Když v jeden čas přišed přěd rajská vrata, prosich hospodina, aby mi udělil olejě milosrdie, abych svého otcě Adama pomazal, tehda mně sě zjěviv svatý Michal archanjel, vecě: Darmo praciješ, nic neobdržíš, neb toho olejě jmieti nebudeš, dokad sě nenaplní pět tisícóv dvě stě a třidcěti let. A ten sě čas dnes dokonal. To patriarchy a proroci uslyšěvše, počěchu sě velmi radovati. A zatiem ta přěslavná světlost ku přědpeklí sě blížieše.

V tu hodinu pekelný starosta diábel ku pekelnéj obci

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).