[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<186187188189190191192193194>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

snažně, kak tvój milý Jezukrist pro tě svú vóli otci buohu vzdal. Když tu modlitvu Ježíš dospě, k těm třem apoštolóm sě navrátiv, nalezl jě spiece, i pověděl k nim a řka: Nemohli ste jediné hodiny bdieti se mnú? A to řek, opět sě na též miesto na modlitvu vrátil a tu sě buohu otci týmiž slovy pomodlil, takež poklek jako dřieve.

V tu hodinu strastná mysl jeho člověčstvie obstúpi a jemu tělesného strachu boj v srdce vstúpi. S jedné strany tak umřieti hrozno, s druhé strany všěm hřiešným zahynúti přišlo. V tom tak trudném myšlení sobě tak velmi zatešče, až sě s něho krvavý pot řítiv. V tu dobu anděl Gabriel k němu stúpil, jeho posilije a řka: Ó, králi náš přěslavný, kak sě buojíš smrti! Všaks sě pro to na svět naroditi ráčil, aby skrzě svú svatú smrt mezi otcem buohem a hřiešnými mír učinil a pokoj, aby tvá svatá smrt na vykúpenie všěm hřiešným byla. Tu praví Beda, ež v Jezukristovi bylo dvoje přirozenie, božstvie a člověčstvie. Božství anděl slúžil a člověčstvie posiloval, aby jakež jest byl u přirození člověčstvie svého truchel a smrti sě bál, takež v tom přirození jměl ho anděl posíliti. Odtad Ježíš vstav, svú modlitvu dokonav, apoštoly spiece nalezl. A tu jim nic neřekl, opět sě na též miesto vrátiv, buohu otci týmiž slovy sě pomodlil.

Tu každý člověk, jenžto jmá k boji jíti, móž od spasitele příklad vzieti. Prvé sě jmá buohu poručě pomodliti, potom s nestrašivú myslí k boji jíti. Opět sě Ježíš k apoštolóm

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).