[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<174175176179180181182183184>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jiej ráda slúžila, abych sě jen jejie sčastné tváři nahlédala.

A když ona tak mysléše, v tu hodinu anděl k niej vstúpil i nalezl ji, ana klečieci k zemi ničieše, buohu sě modléci. Tu jiej řekl: Zdráva, milosti plná, buoh s tobú, požehnaná ty mezi ženami. Tu praví svatý Bernhart: Nikda taká slova tak veselé rady, tak hluboko tajenstvie tomuto světu ani dřieve, ani potom jsú zvěstována jakžto téjto svatéj děvici. Neb v tomto poselstvě zpósobeno jest o přijětí tělesenstvie syna buožieho, o pekelném pobojování, o svatých dúš z přědpeklé vyvedení, o andělských prázdných bydl naplnění. Toť jest ten dnešní den, v němžto zjěvena nebeská rada, kterým by činem věčná smrt byla zahlazena a člověk z diáblovy moci byl vysvobozen a k dřevniemu dávnému dóstojenství navrácen. By tomu svět srozoměl, co je jemu dobrého, radostného i všie chvály dóstojného tento den přinesl, ctil by i slavil by jej nade všěcky jiné hody. Toť jest ten den, v němžto slovo u buozě na věky skrytě schované tělesenstvie přijalo, neb by sě bylo to nestalo, nikda by sě byl nenarodil, nikda pro hřiešné své svaté krve neprolil, nikda by z mrtvých nevstal, nikda by pekla nepobojoval, nikda by na nebesa nevstúpil, nikda by ducha svatého apoštolóm neseslal, v němžto a skrzě něžto přicházie nám hřiechuov odpuščenie. Toť je den slovutný, nade všěcky jiné hody svrchovaný i všěch slavných hodóv počátek, o němžto svatý Řehoř v svéj svatéj cěrekvi ustavil zpievati v tato slova:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).