[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<155156157158159160161162163>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

učinil. A on potom Jezukrista proradiv, sám sě oběsil.

Potom když hospodin na nebesa vstúpil, prvé než svým apoštolóm, jakž byl slíbil, ducha svatého seslal, uzřěv svatý Petr, ano počet apoštolský sě jedniem apoštolem umnil, vstav prostřěd apoštolóv a jiných učenníkóv, vecě: Bratřie milá, potřěba jest, abychom miesto Judášě některého z vás, jenž by byl druhýnádctý apoštol, zvolili, aby byl svědek v našem počtě, jež jest Jezus Kristus z mrtvých vstal, jakž nám Jezus sám přikázal a řka: Buďte mi svědci v Jeruzalémě i po všěch vlastech židovských, kraj všeho světa zemi. Ale jež nikte správně nemóž svědek býti, než ktož viděv a slyšav svědčí. Protož jmá býti volen některý z vás, jenžto jest viděl divy, ješto Jezus Kristus činil. To svatý Petr propověděv, s povolením jiných apoštolóv postavili dva ze dvú a z sedmidcát učenníkóv. Jednomu řekli Josef, jenžto jměl příjmie Spravedlný, a druhého svatého Matějě. A tak jě postavivše, k buohu prosbu učinichu a řkúce: Ty, milý hospodine, ješto najlépe srdcě člověčie znáš, rač ukázati z tú dvú, kterého sobě ráčíš voliti v tento apoštolský úřad, jenžto Judáš šeředně ztratil. To řekše, dali losy mezi ně i spadl los na svatého Matějě. I přijat jest inhed u počet dvanádcte apoštolóv. Kací jsú to byli losi, praví svatý Dionyzius, jež jest byl poprslek, jenž z nebes pocházějě, na svatého Matějě světlým pramenem svietieše. Skrzě něžto bylo dáno znáti, jež jeho sobě buoh apoštolem zjěvil.

Potom svatý Matěj apoštol po židovských zemiech buožie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).