[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

když uslyše v okovách skutky Kristovy, poslav dva z učedlníkóv svých, Mt11,3 vece jemu: „Ty li si, jenž si měl přijíti, čili jiného čakáme?“ Mt11,4 A odpověděv Ježíš, vece jim: „Jdúce odpovězte Janovi ty věci, kteréž ste slyšeli a viděli. Mt11,5 Slepí vidie a kulhaví chodie, malomocní se čistie, hluší slyšie, mrtví vstávají, chudí čtením se zpravují; Mt11,6 a blahoslavený, kto nebude pohoršen na mně.“

Mt11,7 A když oni odjidechu, poče Ježíš praviti k zástupóm o Janovi: „Co ste vyšli na púšť viděti? Trest větrem klácenú? Mt11,8 A co ste vyšli člověka viděti měkým rúchem oděného? Aj, ti, kteříž se měkkým rúchem odievají, v domiech králových jsú. Mt11,9 Ale co ste vyšli viděti? Proroka? Také pravím vám, i viece než proroka. Mt11,10 Neb tento jest, o němž psáno jest: Aj, já posielám anjela mého před tváři tvú, kterýž připraví cestu tvú před tebú. Mt11,11 Věrně pravím, nevstal jest mezi syny ženskými větčí nad Jana Křtitele. Ale kto menší jest v království nebeském, větší jest nad něho. Mt11,12 A ode dnóv Jana Křtitele až dosavad králevstvie nebeské násilé trpí a násilníci chvátají jě. Mt11,13 Neb všěckni proroci i zákon až do Jana prorokovali sú. Mt11,14 A chcete li přijieti, onť jest Eliáš, jenž přijíti má. Mt11,15 Kto má uši k slyšení, slyš.“

Mt11,16 „I k komu podobno učiním pokolenie toto? Podobno jest dětem, jenž sedie na tržišti, jenž volajíce rovným k sobě, Mt11,17 řkú: Zpievali sme vám, a neskákali ste, nařiekali sme, a nekvielili ste. Mt11,18 Neb přišel jest Jan, ani jeda, ani pije vína, a dějí: Diábelstvie má. Mt11,19 Přišel syn člověka jeda a pije, a dějí: Aj, člověk žráč a píjce vína, zevných hřiešníkóv a jiných hřiešníkóv přietel. I spravedliva učiněna jest múdrost od synóv svých.“

Mt11,20 Tehdy poče láti městóm, v nichžto činěny sú mnohé moci jeho, že sú nečinili pokánie: Mt11,21 „Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Bethsaida! Neb by v Tyru a v Sidonu činěny byly moci, které činěny sú mezi vámi, někdy v žíni a v prachu činili by pokánie. Mt11,22 Avšak pravím vám, Tyru a Sidonu lehčejie bude v den súdný nežli vám. Mt11,23 A ty, Kafarnaum, zdali až do nebe budeš povýšeno? Až do pekla stúpíš! Neb by v Sodomě učiněny byly ty moci, kteréž učiněny sú v tobě, snad by byli ostali až do dnešnieho dne. Mt11,24 Avšak pravím vám, že zemi sodomské lehčejie bude v den súdný nežli tobě.“

Mt11,25 V ten čas odpověděv Ježíš, vece: „Děkuji tobě, pane, otče nebe i země, žes skryl ty věci od múdrých a opatrných a vzevil si je maličkým. Mt11,26 Tak, otče, neb tak libo bylo před tebú. Mt11,27 Všěliké věci sú mi dány od otce mého. A ižádný nepoznal jest syna, jedno otec, ani otce kto znal, jedné syn, a komu bude chtieti syn zjeviti. Mt11,28 Poďte ke mně všickni, jenž usilujete a obtieženi ste, a já nakrmím vás. Mt11,29 Vezměte jho mé na sě a učte se ote mne, že tichý sem a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutie dušem vašim. Mt11,30 Neb jho mé sladké jest a břiemě mé lehké.

Kapitola XII.

Mt12,1 V ten čas jdieše Ježíš po obilí v sobotu. A učedlníci jeho lačniece počechu trhati klasy a jiesti. Mt12,2 A zákonníci vidúce je, řekli sú jemu: „Aj, učedlníci tvoji činie, což neslušie jim činiti v sobotu.“ Mt12,3 A on vece jim:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).