[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

vašich, vyjdúce ven z domu neb z města, vybíte prach z noh vašich. Mt10,15 Věrně pravím vám, lehčejie bude zemi sodomské a gomorské v den súdný nežli tomu městu.“

Mt10,16 „Aj, já posielám vás jakožto ovce mezi vlky. Protož buďte opatrní jako hadové a sprostní jako holubice. Mt10,17 A varujte se od lidí, neb zradieť vás v zbořiech a v školách svých budúť vás bičovati Mt10,18 a před krále a před vladaře budete vedeni pro mě na svědečstvie jim [i]text doplněný editorem[91]i] et lat. pohanóm. Mt10,19 A když zradie vás, neroďte mysliti, kterak aneb co byste mluvili. Nebo dáno bude vám, co budete mluviti. Mt10,20 Neb nejste vy, jenž mluvíte, ale duch otce vašeho, jenž mluví u vás. Mt10,21 Zradí zajisté bratr bratra na smrt a otec syna a povstanú synové proti rodičóm a smrtie jě a zahubie. Mt10,22 A budete v nenávisti všem lidem pro jméno mé. Ale ktož setrvá až do konce, [ten]text doplněný editorem[97]ten] hic lat. spasen bude.“

Mt10,23 „A když sě budú protiviti vám v tomto městě, utecte do jiného. Věru pravím vám, neskonáte měst izrahelských, až přijde syn člověka. Mt10,24 Nenie učedlník nad mistra ani sluha nad pána svého, Mt10,25 dosti jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho a sluha jako pán jeho. Poněvaž hospodáře Belzebubem nazvali sú, čím viece domátcie jeho? Mt10,26 Protož nebojte se jich. Neb nenie nic přikryto, co by nebylo zjeveno, ani tajno, co by nebylo zvěděno. Mt10,27 Což pravi vám v temnostech, povězte na světle, a co v ušě slyšeli ste, kažte na střěchách. Mt10,28 A neroďte se báti těch, ješto tělo zabíjejí, ale duše nemohú zabiti. Ale radieše bojte se toho, jenž móž tělo i duši zatratiti v věčný oheň. Mt10,29 Zdaliť dvú vrabcí za šart neprodávají, a jeden z nich nepadne na zemi bez otce svatého. Mt10,30 Ale vlasové vašie hlavy [všichni]text doplněný editorem[99]všichni] omnes lat. zečteni sú. Mt10,31 Protož neroďte sě báti, nad mnohé vrabce lepší ste vy. Mt10,32 Protož všěliký, ktož vyzná mě před lidmi, vyznám [i]text doplněný editorem[100]i] et lat. já jeho před otcem mým, jenž ve nebesiech jest. Mt10,33 Ale ktož zapří mne před lidmi, zapřím [i]text doplněný editorem[102]i] et lat. já jeho před otcem mým, jenž v nebi jest. Mt10,34 Neroďte mnieti, bych byl přišel pokoj pustiti v zemi. Nepřišel sem pokoje pustiti, ale meč. Mt10,35 Neb přišel sem člověka odděliti proti otci jeho a dceru proti mateři jejie a nevěstu proti svekruši jejie Mt10,36 a nepřietelé člověčí domácí jeho. Mt10,37 Ktož miluje otce neb máteř viece než mě, nenie mne hoden. A kto miluje syna aneb dceru nad mě, nenie mne hoden. Mt10,38 A ktož nevezme kříže svého a nejde po mně, nenie mne hoden. Mt10,39 A ktož nalezl duši svú, ztratí ji, a kto ztratí duši svú pro mě, nalezne ji. Mt10,40 Ktož přijímá vás, mě přijímá, a ktož mě přijímá, přijímá toho, jenž mě jest poslal. Mt10,41 Ktož přijímá proroka ve jmě proroka, odplatu proroka vezme. A kto přijme spravedlivého ve jmě spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme. Mt10,42 A ktož kolivěk dá nápoj jednomu z maličkých těchto čieši vody studené toliko ve jmě učedlníka, věrně pravím vám, neztratí odplaty své.“

Kapitola XI.

Mt11,1 I stalo sě jest, když dokona Ježíš řeči tyto, přikázav dvanádsti učedlníkóm svým, jide odtud, aby učil a kázal v městech jich.

Mt11,2 Ale Jan

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).