[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

králevstvie jeho všěcka pohoršenie a ty, jenž činie nepravost, Mt13,42 pustie je do peci ohnivé, tu bude pláč a skřípěnie zubóv. Mt13,43 Tehdy spravedliví budú se stkvieti jako slunce v králevství otce jich. Kto má uši k slyšení, slyš.“

Mt13,44 Jiné podobenstvie přidal jest: „Podobno jest králevstvie nebeské pokladu skrytému v rolí, kterýžto nalezne li který člověk, skryje a pro radost toho pokladu jde i prodá všěcky věci, kteréž má, i kúpí to pole. Mt13,45 Opět podobno jest králevstvie nebeské kupci hledajíciemu dobrých perel. Mt13,46 A když nalezl jednu drahú perlu, odšel jest a prodal všecky věci, kteréž měl, i kúpil ji.

Mt13,47 Opět podobno jest králevstvie nebeské vrši puštěné v moře a z každého pokolenie rybieho, jenž zbierá všě. Mt13,48 Kterážto když by naplněna, vytáhše a podlé břěhu sediece vybrali sú dobré v uorudie svá, ale zlé ven pustichu. Mt13,49 Tak bude na skonání světa: vyndú anjelové a odlúčie zlé z prostřědka spravedlivých Mt13,50 a pustie je v pec ohnivú, tu bude pláč a skřípěnie zubóv. Mt13,51 Srozuměli ste těmto všem věcem?“ Řkú jemu: „Ovšem.“ Mt13,52 Vece jim: „Protož všeliký mistr učený v králevství nebeském podobný jest člověku hospodáři, jenž vydává z pokladu svého nové věci i staré.“ Mt13,53 I sta sě, když dokona Ježíš příslovie tato, jide odtud.

Mt13,54 A přišed do své vlasti, učieše je v školách jich, tak že se divili a řekli: „Odkud tomuto múdrost tato a moci? Mt13,55 Však tento jest syn tesařóv, však mátě jeho slove Maria a bratřie jeho Jakub a Jozef a Šimon a Juda Mt13,56 a sestry jeho však všěcky u nás jsú. Odkud tehdy tomuto tyto všěchny věci?“ Mt13,57 Tak horšiechu se na něm. A Ježíš vece jim: „Nenie prorok beze cti, jedné v vlasti své a v domu svém.“ Mt13,58 I nečini tu mocí mnohých pro nevěru jich.

Kapitola XIIII.

Mt14,1 V ten čas slyšal jest Herodes tetrarcha pověst o Ježíšovi Mt14,2 i vece sluhám svým: „Tenť jest Jan Křtitel, onť jest vstal z mrtvých, a protož moci dějí se skrze něho.“ Mt14,3 Neb Erodes držal jest Jana a svázal ho i vsadil ho v žalář pro Erodiadu, ženu bratra svého. Mt14,4 Neb pravieše jemu Jan: „Neslušie tobě míti jie.“ Mt14,5 A chtě ho zabiti, ale bál se jest lidu. Neb jako proroka mějiechu ho. Mt14,6 A v den narozenie Erodesa skákala jest dcera Erodiadis v prostředku a líbila se jest Erodesovi. Mt14,7 Protož s přísahú slíbil jest jie dáti, což by kolivěk požádala od něho. Mt14,8 A ona, jsúc napřed napomenuta od matky své: „Daj mi,“ vece „tuto na míse hlavu Jana Křtitele.“ Mt14,9 I smútil se jest král pro přísahu a pro ty, jenž spolu stoléchu, přikázal dáti. Mt14,10 I poslal jest a sťal Jana v žaláři. Mt14,11 I přinesena jest hlava jeho na mísě a dána jest dievce i nese mateři své. Mt14,12 A přistúpivše učedlníci jeho, vzali sú tělo jeho i pochovali je. I přišedše pověděchu Ježíšovi.

Mt14,13 To když uslyša Ježíš, vstúpi odtud na lodíčce do miesta pustého súkromě. A když to uslyšechu zástupové, jdiechu po něm pěši z měst. Mt14,14 A vyšed uzře zástup mnohý i slitoval se jest a uzdravi neduživé jich. Mt14,15 A když by večer, přistúpili k němu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).