[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

a učedlníci jeho. Mt9,20 A aj, žena, jenž červenú nemoc trpieše dvanádste let, přistúpi zzadu a dotkla se jest podolka rúcha jeho. Mt9,21 Neb řekla jest v sobě: „Dotknu li se toliko rúcha jeho, zdráva budu.“ Mt9,22 A Ježíš obrátiv se a uzřev ji, vece: „Doúfaj, dcero, viera tvá spasila tě.“ A zdráva učiněna jest žena z té hodiny.

Mt9,23 A když přijide Ježíš do domu kniežate a viděl tu trubače a zástup, an hlučí, řekl jest: Mt9,24 „Otejděte, neb dievka jest neumřela, ale spíť.“ I posmieváchu se jemu. Mt9,25 A když by vyvržen zástup, vjide a jal ruku její a řekl: „Dievko, vstaň!“ A vstala jest dievka. Mt9,26 I vyšla jest pověst ta po všie zemi té.

Mt9,27 A když jdieše odtud Ježíš, jidesta po něm dva slepá volajíce a řkúce: „Smiluj se nad námi, synu Davidóv!“ Mt9,28 A když přišel v dóm, přistúpili k němu slepí. I řekl jim Ježíš: „Věříte li, že to mohu učiniti vám?“ Řekli: „Toti, pane.“ Mt9,29 Tehdy dotče se očí jich řka: „Podlé viery vašie staň se vám.“ Mt9,30 I otevřechu se oči jich. I pohrozil jim Ježíš řka: „Vizte, ať někto nezvie.“ Mt9,31 Ale oni vyšedše, roznesli jej po všie té zemi.

Mt9,32 A když oni vyjidechu, podachu jemu člověka němého, diábelstvie majícieho. Mt9,33 A když vyvrže diábelstvie, mluvil jest němý. I diviechu se zástupové a řkúce: „Nikdy se tak nezjevilo v Izraheli.“ Mt9,34 Ale zákonníci řekli sú: „V kniežeti diábelském vymietá diábly.“

Mt9,35 I chodieše Ježíš po všěch městech i po kasteléch, uče v školách jich a kážě čtenie králevstvie a uzdravuje každý neduh a každú nemoc. Mt9,36 A vida zástupy, slitoval se nad nimi, neb biechu trápeni a ležiece jako ovce nemajíce pastýře. Mt9,37 Tehdy vece učedlníkóm svým: „Žen zajisté mnohá, ale učedlníkóv málo (ale žencóv málo). Mt9,38 Protož proste pána žni, ať pošle dělníky na žen svú.“

Kapitola X.

Mt10,1 A svolav dvanádste učedlníkóv svých, dal jim moc nad duchy nečistými, aby vymietali je a uzdravovali každý neduh a každú nemoc. Mt10,2 A dvanádcti apoštolóm jména sú tato: Prvý Šimon, jenž slove Petr, a Ondřej, bratr jeho, Mt10,3 Filip, Bartholoměj a Jakub Zebedeóv a Jan, bratr jeho, Tomáš a Matúš, zevný hřiešník, a Jakub Alfeóv a Tadeus, Mt10,4 Šimon Kananejský a Judáš Škariot, jenž zradil hospodina.

Mt10,5 Těch sedm poslal jest, přikázav jim a řka: „Na cestu pohanskú neodcházejte a do měst samaritánských nevchoďte, Mt10,6 ale radějše jděte k uovcím, které sú zahynuly, z domu izrahelského. Mt10,7 A jdúce kažte, praviece, že přiblíži se králevstvie nebeské. Mt10,8 Nemocné uzdravujte, mrtvé křeste, malomocné čisťte, diábly vymietajte. Darmo ste vzeli, darmo dávajte. Mt10,9 Neroďte vlásti zlatem ani střiebrem ani peněz na pasiech svých Mt10,10 ani mošny na cestě ani dvú sukní ani obuvi ani metly, neb hoden jest dělník pokrmu svého. Mt10,11 A do kteréhož koli kastelu neb města vejdete, otěžte, kto v něm hodný jest, a tu bydlte, až i výdete. Mt10,12 A vcházejíce v dóm, pozdravte ho řkúce: Pokoj tomu domu. Mt10,13 A bude li zajisté dóm ten hodný, přijde pokoj váš na ten dóm. Pakli nebude hodný, pokoj váš k vám sě navrátí. Mt10,14 A ktož koli nepřijme vás ani uslyší řečí

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).