[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<221v222r222v223r223v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Počíná sě čtenie svatého Matúše

Kapitola I.

Mt1,1 Kniha národa Jezukrista, syna Davidova, syna Abrahamova. Mt1,2 Abraham urodil Izáka a Izák urodil Jakuba a Jakub urodil Judu a bratří jeho. Mt1,3 Judas pak urodil Faresa a Zaru z Tamar, Fares pak urodil Ezroma a Ezrom urodil Arama. Mt1,4 A Aram urodil Aminadaba, Aminadab urodil Nazona, Nazon pak urodil Salmona. Mt1,5 A Salmon urodil Boza z Raab a Booz urodil Obeta z Ruth. A Obeth urodil Jesse. Jesse pak urodil Davida krále. Mt1,6 A David král urodil Šalomúna z té ženy, ješto bieše Uriášova. Mt1,7 Šalomún pak urodil Roboama. A Roboam urodil Abiáše a Abiáš urodil Azu. Mt1,8 A Aza urodil Jozafata. A Jozafat urodil Jorama a Joram urodil Oziáše. Mt1,9 A Oziáš pak urodil Joatana. A Joatan urodil Achasa a Achas urodil Ezechiáše. Mt1,10 A Ezechiáš urodil Manasena a Manassen pak urodil Amona a Amon urodil Joziáše. Mt1,11 Joziáš pak urodil Jekoniáše a bratří jeho u převedení babylonském. Mt1,12 A po převedení babylonském Jekoniáš urodil Salatiele, Salatiel pak urodil Zorobabele. Mt1,13 A Zorobabel urodil Abiuda a Abiud urodil Eliachima. A Eliachim urodil Azora. Mt1,14 A Azor urodil Sadocha a Sadoch urodil Achima a Achim urodil Eliuda. Mt1,15 A Eliud urodil Eleazara. Eleazar pak urodil Matana a Matan urodil Jakuba. Mt1,16 A Jakub urodil Jozefa, muže Marie, z niež se jest urodil Ježíš, jenž slove Kristus. Mt1,17 A tak všickni národové od Abrahama až do Davida národóv čtrnádct a od Davida až do přestěhovánie babylonského národóv čtrnádste a od převedenie babylonského až do Krista národóv čtrnádcte.

Mt1,18 Ale Kristovo narozenie takto bieše. Když bieše [zasnúbena]text doplněný editorem[5]zasnúbena] desponsata lat. matka Ježíšova Maria Jozefovi, dřieve než sě sjidesta, nalezena jest majíc v břiše z ducha svatého. Mt1,19 A Jozef, muž jejie, že bieše spravedlivý a že nechtěl jie pronésti, chtieše tajně nechati jie. Mt1,20 A když to mysléše, a aj, anjel boží ve spáních ukáza se jemu řka: „Jozefe, synu Davidóv, neroď se báti přijieti Marie, manželky tvé, nebo to, co v nie se jest narodilo, z ducha svatého jest. Mt1,21 A urodíť syna a nazuoveš jmě jeho Ježíš. Nebť on spasen učiní lid svój od hřiechóv jich.“ Mt1,22 A to všěcko stalo se jest, aby bylo naplněno to, což jest řečeno od pána skrzě proroka řkúcieho:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).