[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<221v222r222v223r223v224r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

řkúcieho: Mt1,23 Aj, panna v břiše mieti bude a porodí syna a bude nazváno jméno jeho Emanuel, jenž sě vykládá S námi buoh. Mt1,24 Tehdy povstav Jozef ze spánie, učini, jakož přikázal jemu anjel boží. I vze manželku svú, Mt1,25 a nepoznal jie, až jest porodila syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíše.

Kapitola II.

Mt2,1 Když sě tehdy bieše narodil Ježíš v Bethleemě Judasově ve dnech Herodesa krále, aj, mudrci přijidechu do Jeruzaléma Mt2,2 řkúce: „Kde jest ten, jenž narodil se, král židovský? Nebo sme viděli hvězdu jeho na východu a přišli sme z dary klaněti se jemu.“ Mt2,3 Tehdy uslyšav to král Herodes, zarmúti se velmě i vešken Jeruzalém s ním. Mt2,4 A sebrav všěcka kniežata knězká a učené lidu, je se tázati od nich, kde by se měl Kristus naroditi. Mt2,5 A oni sú řekli jemu: „V Bethleemě Judově. Nebo takto psáno jest skrze proroka: Mt2,6 A ty, Bethleeme, země Judova, nejsi nikoli najmenšie mezi kniežaty Judovými, neb z tebe vyjde vévoda, jenž bude zpravovati lid mój izrahelský.“ Mt2,7 Tehdy Herodes tajně zavolav mudrcóv těch, pilně zvědě od nich čas hvězdy, kterážto se ukázala jim. Mt2,8 A poslav je do Bethleema, vece: „Jděte a ptajte se pilně o dietěti. A když naleznete, ukažte mi, ať i já přída klaniem se jemu.“ Mt2,9 A oni když uslyšeli krále, otjidechu. A aj, hvězda, kterúžto biechu viděli na východu, před nimi jdieše, až přišedši sta nad domem, kdež bieše dietě. Mt2,10 Tehdy přijdúce radovali sú se radostí velikú velmě. Mt2,11 A všedše do domu, nalezechu dietě s Marijí, matkú jeho, a padše klaněli sú se jemu. A otevřevše poklady své, ofěrovali jemu zlato, kadidlo a myrru. Mt2,12 A odpověd vzemše ve snách, aby se nenavracovali k Erodesovi, jinú cestú vrátili se do vlasti své.

Mt2,13 Kteřížto když odjidechu, aj, anjel boží zjevi se ve spání Jozefovi řka: „Vstaň a vezmi dietě a matku jeho a utec do Ejipta a buď tam, ažť i poviem tobě. Nebo budúcie věc jest, ať by Herodes hledal dietěte k zatracení jeho.“ Mt2,14 A on vstav vzal dietě i matku jeho v noci i ustúpi do Ejipta Mt2,15 a bieše tam až do smrti Erodesa, aby se naplnilo, což řečeno jest od pána skrze proroka řkúcieho: Z Ejipta povolal sem syna mého. Mt2,16 Tehdy Erodes vida, že jest oklamán od mudrcóv, rozhněva se velmě. A poslav zahubi všěcky děti, jenž biechu v Bethlemě i ve všěch končinách, ode dvú letú až dolóv vedlé času, jehož bieše se zeptal od mudrcóv. Mt2,17 Tehdy naplněno jest, což řečeno jest skrze Jeremiáše proroka řkúcieho: Mt2,18 Hlas na výsosti slyšán jest, pláč a kvielenie mnohé, Rachel plačíc synóv svých, i nechtěla se utěšiti, nebo nejsú.

Mt2,19 A když umřel Erodes, a aj, anjel boží ukázal se jest ve spání Jozefovi v Ejiptu Mt2,20 řka: „Vstaň, vezmi dietě i matku jeho a jdi do země izrahelské, neboť zemřeli sú ti, kteříž hledáchu duše dietěte.“ Mt2,21 A on vstav, vzal jest dietě i matku jeho a přišel do země izrahelské. Mt2,22 A uslyšev, že Archelaus kraluje v židovské zemi miesto Erodesa, otce svého, bál se jest tam jíti, a napomenut jsa ve snách, ustúpil do krajin kalilejských. Mt2,23 A přišed přebýval

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).