[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<236v237r237v238r238v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Aromatie jménem Jozef, jenž i on bieše učedlník Ježíšóv. Mt27,58 Ten přistúpiv ku Pilátovi i prosi těla Ježíšova. Tehdy Pilát káza dáti tělo Ježíšovo. Mt27,59 A vzem tělo Jozef, obinu je v plátno čisté Mt27,60 a položi je v hrobě svém novém, kterýž bieše vytesán v skále. I přivali kámen veliký k dveřóm hrobovým i otjide. Mt27,61 A biechu tu Maria Magdalena a druhá Maria, sediece proti hrobu.

Mt27,62 A druhý den, jenž byl po pátku, sjidechu sě kniežata knězká a zákonníci ku Pilátovi Mt27,63 řkúce: „Pane, rozpomenuli sme se, že svódce ten řekl, ještě živ jsa: Po třech dnech z mrtvých vstanu. Mt27,64 Protož kaž ostřéhati hrobu až do dne třetieho, ať snad nepřídú učedlníci jeho i neukradnú ho a neřkú lidu: Vstal jest z mrtvých. A bude poslední blud horší prvnieho.“ Mt27,65 Vece jim Pilát: „Máte stráž, ostřiehajte, jakož viete.“ Mt27,66 A oni odšedše, osadili sú hrob, znamenavše kámen, strážnými.

XXVIII.

Mt28,1 Večera sobotnieho, kterýžto svítáše první sobotu, přijide Maria Magdalena a jiná Maria viděti hrob. Mt28,2 A aj, země hnutie stalo se jest veliké, neb anjel boží sstúpi s nebe a přistúpiv odvali kámen i sedieše na něm Mt28,3 a bieše obličej jeho jako blesk a rúcho jeho bielé jako snieh Mt28,4 a pro bázen jeho strašichu sě strážní a byli učiněni jakožto mrtví. Mt28,5 A odpověděv anjel, vece ženám: „Neroďte se báti vy, viem zajisté, že Ježíše, jenž jest ukřižován, hledáte. Mt28,6 Nenieť zde; nebť vstal jest, jakož jest řekl. Poďte a vizte miesto, kdežto byl položen pán. Mt28,7 A brzo jdúce, povězte učedlníkóm jeho, žeť jest vstal. A aj, předejdeť vás do Kalilee, tu jeho uzříte, [aj, předpovědělť sem vám]text doplněný editorem[362]aj, předpovědělť sem vám] ecce praedixi vobis lat., nemá var..“ Mt28,8 [I vyjidechu brzo z hrobu s bázní a s radostí velikú, běžiece zvěstovat učedlníkóm jeho.]text doplněný editorem[363]I vyjidechu brzo z hrobu s bázní a s radostí velikú, běžiece zvěstovat učedlníkóm jeho] Et exierunt cito de monumento cum timore et gaudio magno, currentes nuntiare discipulis eius lat. Mt28,9 [A on Ježíš potka je řka: „Zdrávy buďte.“]text doplněný editorem[364]A on Ježíš potka je řka: „Zdrávy buďte.“] Et ecce Iesus occurrit illis, dicens: Avete lat. A ony přistúpichu a držechu nohy jeho i klaniechu se jemu. Mt28,10 Tehdy vece jim Ježíš: „Neroďte se báti, jděte, zvěstujte bratří mým, ať jdú do Galilee, tuť mě uzřie.“

Mt28,11 Kteréžto když odjidechu, aj, někteří z strážných přijidechu do města i zvěstovachu kniežatóm knězkým všecky věci, kteréž se biechu staly. Mt28,12 I sebravše se s staršími, radu vzemše, penieze veliké dali rytieřóm Mt28,13 řkúce: „Rcěte, že učedlníci jeho přišli v noci a ukradli sú ho, když sme my spali. Mt28,14 A pakliť to uslyší vladař, myť jemu poradíme a bezpečny vy učiníme.“ Mt28,15 A oni vzemše penieze, učinichu, jakož byli naučeni. A ohlášeno jest slovo to u Židóv až do dnešnieho dne. Mt28,16 A jedenádct učedlníkóv odjidechu do Galilee na huoru, kdežto byl jim ustanovil Ježíš.

Mt28,17 A vidúce klaniechu se jemu, ale někteří z nich pochybováchu. Mt28,18 A přistúpiv Ježíš, mluvil jest jim řka: „Dána mi jest všeliká moc v nebi i v zemi. Mt28,19 Protož jdúce učtež všěcky lidi, křtiece je ve jmě otce i syna i ducha svatého, Mt28,20 učiece je zachovati všěcky věci, kteréž kolivěk přikázal sem vám. A aj, já s vámi jsem po všěcky dni až do skonánie světa.“

Skonává se čtenie svatého Matúše evanjelisty

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).