[Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]

Moravský zemský archiv (Brno, Česko), sign. fond G 10 Sbírka rukopisů Zemského archivu, inv. č. 123/2, 221v–238v. Editoři Hořejší, Michal, Svobodová, Andrea, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

sú větrové a řítili sú se na dóm ten, a nepadl jest, neb bieše založen na pevné skále. Mt7,26 A každý, jenž slyší slova má tato a nečiní jich, podoben bude muži bláznivému, jenž ustavil duom svój na piesku. Mt7,27 A stúpil jest déšť a přišly sú řeky a vieli sú větrové a řítili sú se na dóm ten, i pade a bylo jest toho domu obořenie veliké.“ Mt7,28 I stalo se jest, když skona Ježíš slova tato, diviechu se zástupové nad učením jeho, Mt7,29 neb bieše uče je jakožto moc maje, a ne jakožto mistrové jich a zákonníci.

Kapitola VIII.

Mt8,1 A když sjide Ježíš s hory, šli po něm zástupové mnozí. Mt8,2 A aj, malomocný klanieše se jemu řka: „Pane, chceš li, muožeš mě učistiti.“ Mt8,3 A ztáh ruku, dotče se jeho řka: „Chci, buď čist!“ A ihned učištěno jest malomocenstvie jeho. Mt8,4 I vece jemu Ježíš: „Viz, aby ižádnému nepravil, ale jdi, ukaž se kněžím a obětuj dar, kterýž přikázal Mojžieš, na svědečstvie jim.“

Mt8,5 A když vjide do Kafarnaum, přistúpi k němu centurio, prose ho Mt8,6 a řka: „Pane, dietě mé leží v domu dnú zlámané a zle se mučí.“ Mt8,7 I vece jemu Ježíš: „Já přijdu a uzdravím jeho.“ Mt8,8 A odpověděv centurio, vece jemu: „Pane, nejsem hoden, aby všel pod střěchu mú, ale toliko řci slovem, a bude uzdraveno dietě mé. Mt8,9 Neb i já člověk sem pod mocí ustavený, maje pod sebú [rytieře]text doplněný editorem[62]rytieře] milites lat., a řku tomuto: Jdi, a jde, a jinému: Poď, a pójde, a sluzě svému: Učiň toto, a učiní.“ Mt8,10 A uslyšav Ježíš, divil se jest a jdúcím po sobě řekl jest: „Věrně pravi vám, nenalezl sem tak veliké viery v Izraheli. Mt8,11 A pravi vám, že mnozí od východu a od západu přijdú a budú stoliti s Abrahamem a s Izákem a Jakubem v království nebeském. Mt8,12 Ale synové královstvie budú vyvrženi v temnosti zevnitřnie, tu bude pláč a skřípěnie zubóv.“ Mt8,13 I vece Ježíš centurionovi: „Jdi, a jakož si věřil, buď tobě.“ A uzdraveno jest dietě v tu hodinu.

Mt8,14 A když přijide Ježíš do domu Petrova, uzře svekruši jeho, ana leží a zimnici trpí, Mt8,15 i dotče se rukú jejie a osta jie zimnice. A vstala jest a ja se slúžiti jim.

Mt8,16 A když by večer, přinesechu jemu mnohé, ješto diábly mějiechu, i vymietáše duchy nečisté slovem a všěcky, ješto sě zle mějiechu, uzdravi, Mt8,17 aby se naplnilo, což řečeno jest skrze Izaiáše proroka řkúcieho: On nemoci naše přijal jest a neduhy naše nesl jest. Mt8,18 A vida Ježíš okolo sebe mnohé zástupy, káza učedlníkóm jíti přes moře.

Mt8,19 A přistúpiv jeden mister, vece jemu: „Mistře, pójdu po tobě, kamž kolivěk pójdeš.“ Mt8,20 Vece jemu Ježíš: „Lišky dúpata mají a ptáci nebeští hniezda. Ale syn člověka nemá, kde by hlavu svú schýlil.“ Mt8,21 A jiný z učedlníkóv vece jemu: „Pane, přepusti najprvé jíti a pochovati otce mého.“ Mt8,22 A Ježíš vece jemu: „Poď po mně, nechať mrtví pohřebují mrtvé své.“

Mt8,23 A když on vstúpil na lodíčku, šli sú po něm učedlníci jeho. Mt8,24 A aj, hnutie veliké stalo se jest na moři, tak že lodíčka přikrýváše se vlnami. A on spáše. Mt8,25 A přistúpili sú k němu učedlníci jeho a zbudili sú ho řkúce: „Pane, spas nás, hynemť!“ Mt8,26 I vece jim: „Co se bojíte, malé viery?“ Tehdy vstav přikáza větróm a moři a stala

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).