Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pokáním rozličným protivenstvím, dřevních poškvrn a hromazdí věčnú odplatu a odlože mysl od světa, již pokusiv, že j’ svět marnost, hlédá útěchy v Hospodinu. To dievka svatá neměla j’ toho, jehož by sě jí bylo čistiti třeba, ale vzdy j’ odplatu u věčné chvále a cti hromazdila v každú chvíli i každým činem. Takéž stav panenský prázden jest té tělesné poskvrny, ale v plodnosti má nedostatek. To dievka svatá čístě panenstvie zachovavši, dala jest plod požehnaný z plnosti v ní božie milosti. A když jest tak mnoho daróv nade všecky jměla z božie milosti a byla jest ve všech svých věcech smierně, silně, spravedlivě múdrá, ve všem múdře, silně spravedlivě smierná, ve všem silně, smierně, múdře spravedlivá, ve všem spravedlivě, múdře, smierně silná, dobře j’ jí řekl anděl: milosti plná.

A přičinil řka: Hospodin s tebú. Neb kto by tak pln byl daróv božie milosti, kdyby s ním nebyl Hospodin? Ó, dievko svatá, kak jest převýborně s tebú Hospodin, jinak než s námi, jinak než s anděly; ani j’ kdy byl, ani bude tak s kterým svatým, jako j’ s tebú! Za velikú věc mají to andělé sobě, ež tak jest Bóh s nimi, ež sě držie vóle a jsú vóle božie služebníci. Ale i nad to jest s dievkú svatú; neb i synem jejie ráčil býti. A tak s ní jest jako s matkú plné pocti. A ona tu velebnost, ješto jí andělé slúžie, svobodně nazývá synem. Který by to z andělóv mohl řéci Bohu, jako ona: Synu, co jsi nám učinil, ež jsme žalostiec hledali tebe? A vieceť praví čtenie řka: I bieše poddán jim. Bóh lidem poddán, a pak lidé nechtie býti Bohu poddáni a držeti zpósob jeho, mlazší a menší aby byli v svých starších poslušenství a v svých vyšších. A ktož pod svým vyšším býti nechce, ktož by chtěl býti nad

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).