Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pokáním rozličným protivenstvím, dřevních poškvrn a hromazdí věčnú odplatu a odlože mysl od světa, již pokusiv, že j’ svět marnost, hlédá útěchy v Hospodinu. To dievka svatá neměla j’ toho, jehož by sě jí bylo čistiti třeba, ale vzdy j’ odplatu u věčné chvále a cti hromazdila v každú chvíli i každým činem. Takéž stav panenský prázden jest té tělesné poskvrny, ale v plodnosti má nedostatek. To dievka svatá čístě panenstvie zachovavši, dala jest plod požehnaný z plnosti v ní božie milosti. A když jest tak mnoho daróv nade všecky jměla z božie milosti a byla jest ve všech svých věcech smier[n]text doplněný editoremě, silně, spravedlivě [m]text doplněný editoremúdrá, ve všem múdře, [si]text doplněný editoremlně spravedlivě sminá, ve všem silně, smi[er]text doplněný editoremně, múdře spravedli[vá]text doplněný editorem, ve všem spravedli[vě]text doplněný editorem[161]slovo na rozhraní dvou řádků, múdře, smierně sil[ná]text doplněný editorem, dobře j’ jí řekl and[ěl]text doplněný editorem: milosti plná.

A přičinil řka: Hospod[in]text doplněný editorem s tebú. Neb kto by tak p[ln]text doplněný editorem byl daróv božie milosti, [kdy]text doplněný editoremby s ním nebyl Hospodin? Ó, dievko svatá, kak jest převýborně s tebú Hospdin, jinak než s námi, ji[nak]text doplněný editorem než s anděly; ani j’ kdy byl, ani bude tak s kterým svatým, jako j’ s tebú! Za velikú věc mají to andělé sobě, ež tak jest Bóh s nimi, ež sě držie vóle a jsú vóle božie služebníci. Ale i nad to jest s dievkú svatú; neb i synem jejie ráčil býti. A tak s ní jest jako s matkú plné pocti. A ona tu velebnost, ješto jí andělé slúžie, svobodně nazývá synem. Který by to z andělóv mohl řéci Bohu, jako ona: Synu, co jsi nám učinil, ež jsme žalostiec hledali tebe? A vieceť praví čtenie řka: I bieše poddán jim. Bóh lidem poddán, a pak lidé nechtie býti Bohu poddáni a držeti zpósob jeho, mlazší a menší aby byli v svých starších poslušenství a v svých vyšších. A ktož pod svým vyšším býti nechce, ktož by chtěl býti nad

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).