Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<252r252v253r253v254r254v>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tiem jest světější a z pochotnějšieho náboženstvie u větší milosti. A to leč bude řečí modlitva, leč jen myslí nebo duchem. A tak svata bude modlitva toho, ktož jako Syn Otci modlí sě Bohu; světějšie, když duše nábožná jako k svému choti, ješto na věky má chot jejie býti, zapálí sě milostí; najsvětějšie, když pak nebeský chot navštieví svú chot milostí vláští, aby, zde jsúc ještě, okusila a pochutnala, kak jest pochotný Hospodin. Svata jest modlitva, když člověk nejmaje strachu pro veliké ohavné hřiechy, již jich pozbyv a k milostivému navrátiv [sě]text doplněný editorem Otci, a zře k veliké milosti jeho, přistúpí před Bóh svú prosbú a svú modlitvú jako Syn před Otce; doufaje Bohu jako Otci; jmaje účastnost Duchu Syna božieho, ješto j’ přirozením jedi[n]text doplněný editoremý Syn Boha Otce, ješto j’ [ř]text doplněný editoremekl sám v své modlitvě: Otče mój!, a nám ustavil, abychom „Otče náš“ řiekali spolu. Neb k němu jsme Bohu v syny přivoleni, aby on byl prvorozeným mezi mnoho bratří. K tomu nás rozochvuje svatý Pavel, abychom modlili sě Bohu jako synové Otci, řka: Ež jste synové, dal jest Bóh v srdce vaše Duch Syna svého, ješto volá k Bohu: Otče. K tomu veliký Albrecht přimlúvá sě řka: Přesladké slovo Otcovo v ustech synóv, ač však Syn v Duchu, ješto pochodí od Otce k Synu, modlí sě Otci, úmysl a žádost k věčnému dědičstvu jmaje a doufaje, ež právem dědičským dojde toho, když jest ráčil voliti jej také v syna. A když nás jest Kristus napomenul, abychom směli, modléc sě Bohu, řéci: Otče náš!, tu j’ nás povzdvihl u větší milost a v světější obyčej modlitvy neb v světější žádost modlitvy, nežli bychom sě modlili Bohu jen jako pánu. A také, jako die svatý Jeronym k Demetriadě, proto jsme synové boží nazváni v

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).