Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

dar vláštie božie milosti, vylúčí zlořečenstvie a dá plodnost v dobrých činech, až někdy i dá zakusiti pochotnosti ovoce pravých šlechetností. Dvoje jest dal Bóh na člověka pro hřiech zlořečenstvie řka: V potu své tváři budeš sě krmiti svým chlebem a budeš dělati zemi, anať nedá ovoce, ale trnieť ponese. Zlořečenstvie jest, že j’ s prací býti živu, a to j’ tak v tělesném běhu i v duchovniem zde na světě. Zlořečenstvie jest darmo kliditi zemi, ana nedá ovoce, než bodáčky a trnie. A jakož by to vzdy bylo tělesně, kdyby Hospodin z své milosti rosú a pohodú jinú nepřipomohl, takež i duchovnie. A tak když Hospodin dá duši, ješto přistúpí k vóli jeho, dar své milosti, vylúčí neplodnost onoho zlořečenstvie a oblehčí práci v dobrých činech i rozmnoží činy dobré, až i pochotnosti dá okusiti někdy božie milosti ten dar boží. Jakož die Izaiáš: Podlé velikosti činóv bude navštievenie tvé. A pak plnosti všeho utěšenie dovede teprv v onom nebeském královstvu. Jehož nám etc.cizojazyčný text

Na Zdráva Maria řeč krásná.

Zdráva, milosti plná. Dobrým obyčejem vešlo jest v lid, ež těmi slovy každý rád pozdravuje matky božie, ješto jsú jako dnes k ní řečena od archanděla, ješto j’ jí zvěstoval velikú jejie radost i útěchu všeho světa a odivnú chválu boží, ež počne, v panenské čistotě ostanúc, i porodí spasitele. I chce mi sě o těch sladkých sloviech a vonných nebeskú pochotností pomluviti. Neb každá věc vonná, čím viece jí hýbí, viece vonie. A ktož obmyslí, mysl přilože, ta výborná slova, co které miení, a které jsú noviny lidem s těmi slovy na svět přišly, vzdaj chválu Bohu v jeho milosti, v jeho múdrosti i v jeho moci. Nemaláť jest chvála božie, že j’ mohl a uměl […]text doplněný editorem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).