[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[566r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceostaviv svú ženu bez dětí[429]bez dětí] et filios non reliquerit lat., že ju jmá pojieti bratr jeho a vzbuditi plémě bratra svého. Mc12,20 Protož bylo jest sedm bratróv a první z nich[430]z nich] navíc oproti lat. pojal ženu i umřěl jest neostaviv plemene. Mc12,21 Pak ju druhý pojem, umřěl jest a ani ten ostavil jest plemene, i třetí takež. Mc12,22 I pojímali jsú ju takeže všickni sedm jich, a neostavili po sobě plemene. Pak všěch naposledy umřěla jest ta[431]ta] et lat. žena. Mc12,23 Protož když přijde vzkřiešenie[432]když přijde vzkřiešenie] In resurrectione lat. a když z mrtvých vstanú, čie z těch bude[433]bude] buude rkp. žena? Nebo jsú ženu[434]ženu] + eam lat. sedm jich jmělo. Mc12,24 Odpověděv Ježíš vecě jim: „Však vy proto blúdíte, nevědúce písma ani moci buožie. Mc12,25 Nebo když z mrtvých vstanú, ani sě budú pojímati, ani oddávati, ale budú[435]budú] sunt lat., erunt var. jako andělové buoží[436]buoží] navíc oproti lat., + Dei var. v nebesiech. Mc12,26 A o mrtvých jste nečtli v knihách Mojžiešových nade křem, že mají z mrtvých vstáti, kterak jest jemu buoh pověděl řka: Já jsem buoh Abrahamóv i buoh Izákóv i buoh Jakubóv? Mc12,27 Nenie buoh mrtvých, ale živých. Protož vy mnoho blúdíte.“

Mc12,28 A přistúpiv jeden[437]jeden] gieden rkp. z mudrákóv, jenž bieše slyšal jě tiežíce, a uzřěv, že jest jim dobřě otpověděl, otáza jeho, které by bylo ze všeho prvnie přikázanie. Mc12,29 Odpovědě jemu [Ježíš]text doplněný editorem[438]Ježíš] Iesus lat.: „Toto jest prvnie ze všeho přikázanie: Slyš, Izraheli, hospodin buoh tvuoj buoh jeden[439]jeden] gieden rkp. jest. Mc12,30 A miluj hospodina buoha svého ze všeho svého srdcě i ze všie své dušě i ze všie své mysli i ze všie své síly. Toť jest prvnie přikázanie. Mc12,31 A druhéť jest podobné témuž: Miluj svého bližnieho jako sám sě. A věcšieho přikázanie[440]přikázanie] przikanye rkp., + horum lat. jiného nenie.“ Mc12,32 Vecě jemu mudrák: „Dobrý[441]Dobrý] Bene lat. mistře, u pravdě jsi pověděl, že jest jeden[442]jeden] gieden rkp. buoh a jiného nenie kromě [b]označení sloupceněho. Mc12,33 A slušie jej milovati[443]slušie jej milovati] ut diligatur lat. se všeho srdcě i se všie mysli[444]i se všie mysli] navíc oproti lat., + et ex tota mente var. i ze všeho rozumu i ze všie dušě i ze všie síly. A milovati svého[445]svého] navíc oproti lat. bližnieho jako sám sě věcšie [jest]text doplněný editorem[446]jest] est lat. všěch ofěr i obětí.“ Mc12,34 Tehdy Ježíš uzřěv, že jest múdřě odpověděl, vecě jemu: „Nejsi daleko od královstvie buožieho.“ A viec ižádný nesmějieše jeho tázati.

Mc12,35 Pak odpověděv Ježíš, mluvieše, učě v chrámě: „Kterak mluvie mudráci, že jest Kristus syn Daviduov, Mc12,36 když jest David řekl duchem svatým: Řekl jest hospodin hospodinu mému: Sěď na méj pravici, poňaž nepoložím tvých nepřátel podnoži nóh tvých? Mc12,37 Protož když sám David nazývá jej hospodinem, odkud jest tehdy jeho syn?“ A mnozí zástupi rádi jeho poslúcháchu. Mc12,38 An k nim mluvieše z svého učenie řka[447]řka] navíc oproti lat.: „Varujte sě od mudrákóv, jížto chtie po školách[448]po školách] in stolis lat. choditi a pozdravováni býti na trhu Mc12,39 a na prvních stoliciech seděti u božniciech a prvnie seděnie za stolem. Mc12,40 Ti slepcí domy vdovie pro prodlenie své modlitvy, a proto přijmú delšie od boha súzenie[449]súzenie] ſuuzenye rkp., Vraštil 188, ſnuzenye Kyas 178.“

Mc12,41 Pak seděv Ježíš proti obecnéj skříni, hlédáše, kterak zástup mece střiebro v uobecnú skříni, a mnozí buohatci mnoho metáchu. Mc12,42 A když přijide jedna[450]jedna] giedna rkp. chudá vdova i uvrže dva orty, to jest čtvrtá čiest peniezě. Mc12,43 Tehdy zavuolav svých učedlníkóv[451]učedlníkóv] vczedlnycy rkp., vecě jim: „Věrně vám pravi, že tato chudá vdova viece jest těch všěch, jížto mecí v uobecnú skříni, uvrhla. Mc12,44 Nebo jiní všickni, což jim zbývá, z toho jsú uvrhli, ale tato[452]tato] + de penuria sua lat. jest všecko sbožie, což jest jměla, i svuoj pokrm, všecko jest vložila.“

X
429bez dětí] et filios non reliquerit lat.
430z nich] navíc oproti lat.
431ta] et lat.
432když přijde vzkřiešenie] In resurrectione lat.
433bude] buude rkp.
434ženu] + eam lat.
435budú] sunt lat., erunt var.
436buoží] navíc oproti lat., + Dei var.
437jeden] gieden rkp.
438Ježíš] Iesus lat.
439jeden] gieden rkp.
440přikázanie] przikanye rkp., + horum lat.
441Dobrý] Bene lat.
442jeden] gieden rkp.
443slušie jej milovati] ut diligatur lat.
444i se všie mysli] navíc oproti lat., + et ex tota mente var.
445svého] navíc oproti lat.
446jest] est lat.
447řka] navíc oproti lat.
448po školách] in stolis lat.
449súzenie] ſuuzenye rkp., Vraštil 188, ſnuzenye Kyas 178
450jedna] giedna rkp.
451učedlníkóv] vczedlnycy rkp.
452tato] + de penuria sua lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).