[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[564v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcesě a vecě jim: „Nechať robátka jdú ke mně, nebraňte jim, neboť jest takých královstvie nebeské[335]královstvie nebeské] kr n Vraštil 173, kralowſtwie nebeſke Kyas 168, regnum Dei lat., regnum caelorum var.. Mc10,15 Věrně vám pravi, ktož kuoli nepřijme královstvie buožieho jako robenček, ten v ně nevejde.“ Mc10,16 A přitúliv jě i požehnav, vzloži na ně rucě svuoji.

Mc10,17 Pak když vyjide na cěstu, tehdy přědběh kterýs, klek na kolenú přěd ním, prosieše jeho řka[336]řka] navíc oproti lat., + dicens var.: „Dobrý mistře, co čině přijmu věčný život?“ Mc10,18 Tehdy Ježíš[337]Ježíš] g Vraštil 174, geziſſ Kyas 168 vecě jemu: „Co mi řiekáš dobrý? Ižádný nenie[338]Ižádný nenie] nemo lat., non est var. dobrý, jediné[339]jediné] giedyne rkp. sám buoh. Mc10,19 Znáš buožie[340]buožie] navíc oproti lat. přikázanie: Necizolož, nezabíjěj, nekraď, neprav křivého svědečstvie, nečiň lestně, cti otcě[341]otcě] + tuum lat. i máteř.“ Mc10,20 Tehdy on odpověděv, vecě jemu: „Mistře, to jsem všecko schoval z mé mladosti.“ Mc10,21 Tehdy Ježíš[342]Ježíš] g Vraštil 174, geziſſ Kyas 168 hledě naň, milováše jeho i vecě jemu: „Jednohoť[343]Jednohoť] giednohot rkp., + tibi lat. sě nedostává: Jdi, a což kuoli jmáš, prodaj a rozdaj chudým a budeš jmieti poklad v nebi. A poď, následujž mne.“ Mc10,22 On sě smúti tiem[344]tiem] navíc oproti lat., + hoc var. slovem i odjide truchlejě, nebo jmějieše mnohá jměnie. Mc10,23 A vzezřěv Ježíš[345]Ježíš] g Vraštil 174, geziſſ Kyas 168 na své učenníky, vecě: „Kterak nesnadně ten, kto jmá peniezě, u věčné[346]věčné] Dei lat. královstvie[347]královstvie] kr Vraštil 174, kralowſtwie Kyas 168 vejde!“ Mc10,24 A učedlníci diviechu sě jeho slovuom. Tehdy Ježíš[348]Ježíš] g Vraštil 175, geziſſ Kyas 168 odpověděv, opět jim vecě: „Synáčkové, nesnadno jest velmi[349]velmi] quam lat. úfajícím u peniezě v královstvie[350]královstvie] kr Vraštil 175, kralowſtwie Kyas 170 buožie vjíti. Mc10,25 Snáze jest velblúdovi skrzě dieru jehelnú projíti nežli buohatému vjíti v královstvie[351]královstvie] kr Vraštil 175, kralowſtwie Kyas 170 buožie.“ Mc10,26 Tomu sě počěchu viece diviti, mluviece sami mezi sobú: „Ktož tehdy muože spasen býti?“ Mc10,27 A vzezřěv Ježíš[352]Ježíš] g Vraštil 175, geziſſ Kyas 170 na ně, vecě jim[353]jim] navíc oproti lat.: „U lidí jest nelzě, ale[354]ale] + non apud Deum lat. u buoha všecko jest lzě.“

Mc10,28 I počě jemu Petr mluviti: „Toť, my jsme všecko opustili[355]opustili] opuuſtyli rkp. a tebe následujem.“ Mc10,29 Odpověděv Ježíš[356]Ježíš] g Vraštil 175, geziſſ Kyas 170[b]označení sloupcevecě: „Věrně vám pravi, ižádný ten nenie, ktož jest opustil[357]opustil] opuuſtyl rkp. duom nebo bratří nebo sestry nebo otcě nebo máteř nebo syny nebo rolí pro mě i pro pravú vieru[358]pravú vieru] Evangelium lat., Mc10,30 jenž by nepřijal nynie stokrát tolikéž v tomto času i duomuov, i bratřie, i sestr, i mater, i synuov, i rolé s protivenstvím a o budúciem věku živuot věčný. Mc10,31 Nebo mnozí budú první poslední a poslední prví.“

Mc10,32 A když biechu na cěstě, jdúce k Jeruzalémi, a Ježíš[359]Ježíš] g Vraštil 176, geziſſ Kyas 170 napřěd jdieše, mnozí[360]mnozí] navíc oproti lat. za ním jdúce, diviechu sě i bojiechu. An pojem opět dvanádste, je sě jim praviti, co sě jmá jemu přihoditi, Mc10,33 řka[361]řka] Quia lat.: „Toť, jdem do Jeruzaléma a syn člověčí bude[362]bude] buude rkp. zrazen kniežatóm popovým i mudrákóm[363]mudrákóm] + et senioribus lat. i odsúdie jeho na smrt a podadie jeho pohanóm, Mc10,34 aby[364]aby] et lat. jím tryžňovali, i uplijí jeho i ubičijí[365]ubičijí] + eum lat., nemá var. i zabí[366]zabí] + eum lat., a třetí den z mrtvých vstane.“

Mc10,35 I přistúpišta k ňemu Jakub a Jan, syny Zebediášova, řkúce: „Mistře, chcevě, což kuoli poprosívě, to učiň náma.“ Mc10,36 Tehdy on vecě jima: „Co chcta, abych váma učinil?“ Mc10,37 Pověděšta[367]Pověděšta] Et dixerunt lat.: „Daj náma, abychově seděla jeden[368]jeden] gieden rkp. na tvéj pravici a druhý na levici v tvéj slávě.“ Mc10,38 Tehdy Ježíš[369]Ježíš] g Vraštil 176, geziſſ Kyas 170 vecě jima: „Neviesta, co prosíta. Móžeta li píti kalich, kterýž já budu[370]budu] buudu rkp. [píti]text doplněný editorem[371]píti] bibere lat., anebo křstem[372]křstem] krzſtem Vraštil 176, krſtem Kyas 170, jímžto já sě křstím, křstíti?“ Mc10,39 Tehdy ona vecěšta jemu: „Muoževě.“ Ale Ježíš[373]Ježíš] g Vraštil 177, geziſſ Kyas 170 vecě jima: „Kalich, který já piem, budeta[374]budeta] buudeta rkp. píti a křstem, jímžto já sě křstím, budeta[375]budeta] buudeta rkp. křščena. Mc10,40 Ale však seděti na méj pravici nebo na levici nenie mé dáti vám, než jimžto jest připraveno.“ Mc10,41 Uslyšěvše to desět učedlníkóv[376]učedlníkóv] navíc oproti lat., nevděčni biechu[377]nevděčni biechu] coeperunt indignari lat. o Jakubovi i o Janovi. Mc10,42 Tehdy Ježíš[378]Ježíš] g Vraštil 177, geziſſ Kyas 170 povolav jich, vecě jim: „Vieste, že ti, kteříž sě vidie panujíce nad lidmi, vládnú jimi

X
335královstvie nebeské] kr n Vraštil 173, kralowſtwie nebeſke Kyas 168, regnum Dei lat., regnum caelorum var.
336řka] navíc oproti lat., + dicens var.
337Ježíš] g Vraštil 174, geziſſ Kyas 168
338Ižádný nenie] nemo lat., non est var.
339jediné] giedyne rkp.
340buožie] navíc oproti lat.
341otcě] + tuum lat.
342Ježíš] g Vraštil 174, geziſſ Kyas 168
343Jednohoť] giednohot rkp., + tibi lat.
344tiem] navíc oproti lat., + hoc var.
345Ježíš] g Vraštil 174, geziſſ Kyas 168
346věčné] Dei lat.
347královstvie] kr Vraštil 174, kralowſtwie Kyas 168
348Ježíš] g Vraštil 175, geziſſ Kyas 168
349velmi] quam lat.
350královstvie] kr Vraštil 175, kralowſtwie Kyas 170
351královstvie] kr Vraštil 175, kralowſtwie Kyas 170
352Ježíš] g Vraštil 175, geziſſ Kyas 170
353jim] navíc oproti lat.
354ale] + non apud Deum lat.
355opustili] opuuſtyli rkp.
356Ježíš] g Vraštil 175, geziſſ Kyas 170
357opustil] opuuſtyl rkp.
358pravú vieru] Evangelium lat.
359Ježíš] g Vraštil 176, geziſſ Kyas 170
360mnozí] navíc oproti lat.
361řka] Quia lat.
362bude] buude rkp.
363mudrákóm] + et senioribus lat.
364aby] et lat.
365ubičijí] + eum lat., nemá var.
366zabí] + eum lat.
367Pověděšta] Et dixerunt lat.
368jeden] gieden rkp.
369Ježíš] g Vraštil 176, geziſſ Kyas 170
370budu] buudu rkp.
371píti] bibere lat.
372křstem] krzſtem Vraštil 176, krſtem Kyas 170
373Ježíš] g Vraštil 177, geziſſ Kyas 170
374budeta] buudeta rkp.
375budeta] buudeta rkp.
376učedlníkóv] navíc oproti lat.
377nevděčni biechu] coeperunt indignari lat.
378Ježíš] g Vraštil 177, geziſſ Kyas 170
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).