[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

to[567v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcebú spolu umřieti, nezapřím tebe.“ Takež i všickni mluviechu.

Mc14,32 I přijidú do vescě, jiežto jest[517]jest] navíc oproti lat., + est var. jmě Gethsemany[518]Gethsemany] geteſſeny rkp.. I vecě svým učenníkóm: „Sěďte tuto, ne poňaž sě nepomodlím[519]nepomodlím] nepodlim rkp..“ Mc14,33 A pojem Petra i Jakuba a Jana s sobú, počě truchleti i teskliv býti. Mc14,34 I povědě jim: „Smutna jest dušě má až do smrti. Počakajte tuto a bděte se mnú[520]se mnú] navíc oproti lat., + mecum var..“ Mc14,35 A odšed malečko, pade na zemi i modléše sě, mohlo l’ by sě státi, by jeho ta chvíle minula. Mc14,36 I povědě: „Abba, otče, všecko jest tobě lzě, odnes tuto muku[521]muku] calicem lat. ote mne. Avšak ne, co já chci, ale což ty.“ Mc14,37 A přišed naleze jě spiece. I vecě Petrovi: „Šimone, spíš? Nemohl jsi jedné[522]jedné] giedne rkp. hodiny bdieti se mnú[523]se mnú] navíc oproti lat., + mecum var.? Mc14,38 Bděte a modlte sě, a[524]a] ut lat. nevejdete u pokušenie[525]pokušenie] pokuſſene rkp.. Nebo duch jest hotov, ale tělo chvoro.“ Mc14,39 A opět odšed, modléše sě túž řěčí řka. Mc14,40 A vrátiv sě, opět jě naleze spiece. Biechu jich oči obtieženy i nevědiechu, co by jemu otpověděli. Mc14,41 A přišed třetie, vecě jim: „Spětež juž a odpočiňte. Dostiť jest. Přišla jest hodina, že[526]že] ecce lat. syn člověčí jest zrazen v rucě hřiešných. Mc14,42 Vstaňte, pojděte[527]pojděte] eamus lat.! Toť, jenž mě zradil[528]zradil] tradet lat., blízko jest.“

Mc14,43 A on ješče mluvieše, přijide Jidáš Škariotský, jeden[529]jeden] gieden rkp. ze dvúnádste, a s ním mnohý zástup s meči i s kyji[530]kyji] lignis lat., fustis var. od vrchních popóv i ot mudrákóv i od starost. Mc14,44 A byl jest dal znamenie zrádcě[531]zrádcě] + eius lat., nemá var. řka jim: „Kteréhož kuoli já cěluji, ten jest, držtež jeho a veďte opatrně.“ Mc14,45 A když přijide, inhed přistúpiv k ňemu, povědě: „Mistře[532]Mistře] Ave Rabbi lat., Rabbi var..“ I cělova ho. Mc14,46 Tehdy[533]Tehdy] T Vraštil 198, Tehdi Kyas 186 oni ztáhše svuoji[534]svoji] navíc oproti lat. rucě naň, chopichu jeho. Mc14,47 Pak jeden[535]jeden] gieden rkp. z těch, ješto okolo stojiechu, vyněm meč, udeři na panoši vrchnieho popa i utě jemu ucho. Mc14,48 A odpověděv Ježíš, vecě[536]odpověděv Ježíš, vecě] odp g w Vraštil 198, odpowiediew geziſſ wecie Kyas 186 jim: „Jako jste k lotru vyšli s meči i kyji[537]kyji] lignis lat., fustis var., chtiece mě skrútiti. Mc14,49 Však jsem býval u vás na [b]označení sloupcevšaký den, učě v chrámě, a nejímali jste mne. Ale naplní sě[538]naplní sě] ut impleantur lat. písmo.“ Mc14,50 Tehdy[539]Tehdy] T Vraštil 198, Tehdi Kyas 186 jeho učenníci[540]učenníci] vczennyki rkp. ostavše jeho, všickni sě rozběhú. Mc14,51 Pak kterýs jinošě jdieše za ním, oděv sě v loktuši po nahém těle, i popadú jeho. Mc14,52 Tehdy on zbyv loktušě, náh od nich uteče.

Mc14,53 I přivedú Ježíšě přěd vrchnieho popa i sebrachu sě spolu vrchní[541]vrchní] navíc oproti lat., + summi var. popi i mudráci i starosty [všěchny]text doplněný editorem[542]všěchny] omnes lat.. Mc14,54 A Petr jdieše zdaleka za ním až do sieni vrchnieho popa i sedieše s panošěmi, hřějě sě u ohně. Mc14,55 Pak vrchní popi i vešken sbor hledáchu svědečstvie proti Ježíšovi, aby jeho smrti poddali, i nenalézáchu. Mc14,56 Nebo mnozí křivé svědečstvie nesiechu[543]nesiechu] dicebant lat. proti jemu, Ježíšovi[544]jemu, Ježíšovi ] eum lat., a nebieše jich svědečstvie sličné. Mc14,57 A někteří vstavše, křivé svědečstvie nesiechu proti jemu řkúce, Mc14,58 nebo [my]text doplněný editorem[545]my] nos lat. jsmy slyšěli jeho řkúce: Jáz obořím tento chrám rukú udělaný a po třech dnech jiný, ne rukú dělaný, udělám. Mc14,59 I nebieše jich rovné svědečstvie. Mc14,60 A povstav vrchní pop na prostřěd, otáza Ježíšě[546]Ježíšě] gich rkp. řka: „Neodpoviedáš ničehož k tomu, což tito líčie proti tobě?“ Mc14,61 Tehdy[547]Tehdy] T Vraštil 199, Tehdi Kyas 186 on mlčieše a nic neodpovědě. Opět vrchní pop otáza jeho a řka jemu: „Ty li jsi Kristus, syn buoha blahoslaveného?“ Mc14,62 Tehdy Ježíš vecě[548]Tehdy Ježíš vecě] T g w Vraštil 200, Tehdi geziſſ wecie Kyas 186 jemu: „Já sem. A uzříte syna člověčieho sediece na pravici moci buožie a přijdúce s uoblaky nebeskými.“ Mc14,63 Tehdy[549]Tehdy] T Vraštil 200, Tehdi Kyas 186 vrchní pop rozedřev své rúcho, povědě: „Co ješče žádámy svědkóv? Mc14,64 Slyšěli ste rúhanie. Co sě vám vidí?“ Oni všickni odsúdichu jeho jsúce vinna smrti. Mc14,65 I jěchu sě někteří plivati naň a zakrývati jeho obličěj a pěstnicěmi jeho bíti a mluviece jemu:

X
517jest] navíc oproti lat., + est var.
518Gethsemany] geteſſeny rkp.
519nepomodlím] nepodlim rkp.
520se mnú] navíc oproti lat., + mecum var.
521muku] calicem lat.
522jedné] giedne rkp.
523se mnú] navíc oproti lat., + mecum var.
524a] ut lat.
525pokušenie] pokuſſene rkp.
526že] ecce lat.
527pojděte] eamus lat.
528zradil] tradet lat.
529jeden] gieden rkp.
530kyji] lignis lat., fustis var.
531zrádcě] + eius lat., nemá var.
532Mistře] Ave Rabbi lat., Rabbi var.
533Tehdy] T Vraštil 198, Tehdi Kyas 186
534svoji] navíc oproti lat.
535jeden] gieden rkp.
536odpověděv Ježíš, vecě] odp g w Vraštil 198, odpowiediew geziſſ wecie Kyas 186
537kyji] lignis lat., fustis var.
538naplní sě] ut impleantur lat.
539Tehdy] T Vraštil 198, Tehdi Kyas 186
540učenníci] vczennyki rkp.
541vrchní] navíc oproti lat., + summi var.
542všěchny] omnes lat.
543nesiechu] dicebant lat.
544jemu, Ježíšovi ] eum lat.
545my] nos lat.
546Ježíšě] gich rkp.
547Tehdy] T Vraštil 199, Tehdi Kyas 186
548Tehdy Ježíš vecě] T g w Vraštil 200, Tehdi geziſſ wecie Kyas 186
549Tehdy] T Vraštil 200, Tehdi Kyas 186
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).