[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[565v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceJežíš, vecě[405]Ježíš, vecě] g w Vraštil 181, geziſſ wecie Kyas 174 jim: „Mějte vieru buoží. Mc11,23 Věrně vám pravi, že ktož kuoli die tejto huořě: Zdvihni sě a vrz sě u moře, a nepochybil v svém srdci, ale uvěři, [že]text doplněný editorem[406]že] quia lat. což koli die[407]die] dye Vraštil 181, dy Kyas 174: Buď[408]Buď] buud rkp. to, to jemu bude. Mc11,24 Protož vám pravi, vše, což kuoli modléce sě budete[409]budete] buudete rkp. prositi, věřte, že vezmete, a přijde vám. Mc11,25 A když stanete k modlení, odpúščějte, ač co jmáte proti komu, aby váš otec, jenž jest v nebesiech, odpustil[410]odpustil] odpuuſtyl rkp. vám vašě hřiechy. Mc11,26 Pakli vy neodpustíte[411]neodpustíte] neodpuuſtyte rkp., ani váš otec, jenž jest v nebesiech, vám[412]vám] wam wam Vraštil 182, wam Kyas 174 odpustí[413]odpustí] odpuuſty rkp. vašě hřiechy.“

Mc11,27 I přijidú opět do Jeruzaléma. A když chodieše v chrámě, přistúpichu k ňemu vrchní popi i mudráci i starosty Mc11,28 i vecěchu k ňemu: „Čí mocí toto činíš? […]text doplněný editorem[414]…] et quis dedit tibi hanc potestatem ut ista facias lat.Mc11,29 Tehdy Ježíš odpověděv, vecě jim: „Já[415]Já] et ego lat. vás otieži jednoho[416]jednoho] giednoho rkp. slova, a odpoviete mi, a pak vám poviem, čí mocí toto činím. Mc11,30 Odpovězte mi: Křest Januov z nebe li jest byl, čili z lidí?“ Mc11,31 Tehdy oni mysléchu sami v sobě řkúce: „Dieme li: Z nebe, povie nám[417]nám] navíc oproti lat., + nobis var.: Proč jste tehdy jemu nevěřili? Mc11,32 Pakli dieme: Z lidí, bojíme sě obcě.“ Nebo všickni jmějiechu Jana za věrného proroka. Mc11,33 A odpověděvše vecěchu Ježíšovi: „Nevieme.“ A odpověděv Ježíš, vecě jim: „Ani já vám povědě, čí mocí toto činím.“

XII.

Mc12,1 I jě sě k nim u příkladiech mluviti: „Vinnici jest vzplodil člověk a otočil ju plotem i vykopal v niej jámu a udělal tvrzi, a osadiv ju kopáči, bral sě na pút. Mc12,2 Potom poslal panoši k těm[418]těm] navíc oproti lat. kopáčóm[419]kopáčóm] + in tempore lat., aby vzal od nich[420]nich] agricolis lat. užitek vinniční. Mc12,3 Oni popadše jeho, ubichu a propustichu[421]propustichu] propuuſtychu rkp. prázdna. Mc12,4 An opět posla k nim jiného panoši [b]označení sloupcea oni jeho v hlavu ranichu a protivenstvím tryžňováchu. Mc12,5 An opět jiného posla k nim[422]k nim] navíc oproti lat. a oni jeho zabichu i mnoho jiných, některé jsú bili a jiné dobili. Mc12,6 Protož ješče jediného[423]jediného] giedyne rkp. jmajě syna zmilelého, i toho jest k nim poslal naposledy řka: Snad[424]Snad] navíc oproti lat., + forte var. sě ustydie syna mého. Mc12,7 Tehdy kopáči vecěchu sami k sobě: Toť jest dědic, póděm, zabieme jej a našě bude[425]bude] buude rkp. dědina. Mc12,8 A popadše jej, vystrčivše přěd vinnici, zabichu jeho. Mc12,9 Protož co učiní pán vinniční? Přijěde i zatratí kopáčě a vinnici jiným dá. Mc12,10 Ani jste tohoto písma četli: Kámen, jímžto jsú zhrdali dělajíce, ten jest vzložen na vrch úhelný, Mc12,11 hospodinem sě jest to stalo a divné jest v naší očí?“ Mc12,12 I hledáchu jej jieti, ale báchu sě zástupa, neb poznachu, že jest o nich ten příklad pověděl. A ostavše jeho, pryč odjidú.

Mc12,13 Pak poslachu k ňemu některé z duchovníkóv a z čeledi Erodovy, aby jeho polapili v slově. Mc12,14 Jížto[426]Jížto] Gyzto Vraštil 184, Gijzto Kyas 176 přišedše vecěchu jemu: „Mistře, vieme, že jsi spravedlný a netbáš na ižádného ani vzhlédáš na tvář člověčí, ale u pravdě učíš buožiej cěstě. Slušie li dáti dan ciesařovi, čili nedáme?“ Mc12,15 Jenž věda jich lest, vecě jim: „Co mne pokúšiete? Přineste mi peniez, ať ohlédaji.“ Mc12,16 Tehdy oni podachu jemu. I vecě jim: „Čí jest toto obraz i napsánie?“ Vecěchu jemu: „Ciesařuov.“ Mc12,17 Tehdy odpověděv Ježíš, vecě jim: „Protož vraťte, což jest ciesařovo, ciesařovi, a což jest buožie, buohu.“ I podivichu sě všickni[427]všickni] navíc oproti lat. tomu odpovědění[428]odpovědění] navíc oproti lat..

Mc12,18 Pak přijidú k ňemu jiní duchovníci, ješto pravie, že nenie vzkřéšenie, i otázachu jeho řkúce: Mc12,19 „Mistře, Mojžieš jest nám napsal, když by čí bratr umřěl,

X
405Ježíš, vecě] g w Vraštil 181, geziſſ wecie Kyas 174
406že] quia lat.
407die] dye Vraštil 181, dy Kyas 174
408Buď] buud rkp.
409budete] buudete rkp.
410odpustil] odpuuſtyl rkp.
411neodpustíte] neodpuuſtyte rkp.
412vám] wam wam Vraštil 182, wam Kyas 174
413odpustí] odpuuſty rkp.
414…] et quis dedit tibi hanc potestatem ut ista facias lat.
415Já] et ego lat.
416jednoho] giednoho rkp.
417nám] navíc oproti lat., + nobis var.
418těm] navíc oproti lat.
419kopáčóm] + in tempore lat.
420nich] agricolis lat.
421propustichu] propuuſtychu rkp.
422k nim] navíc oproti lat.
423jediného] giedyne rkp.
424Snad] navíc oproti lat., + forte var.
425bude] buude rkp.
426Jížto] Gyzto Vraštil 184, Gijzto Kyas 176
427všickni] navíc oproti lat.
428odpovědění] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).