[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[564r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcemnozí mluviechu, že jest umřěl. Mc9,26 Ale Ježíš ujem jeho za ruku, navzdviže jej, an vsta. Mc9,27 A když vjide v duom, učenníci[292]učenníci] + eius lat., nemá var. tajně tázáchu jeho: „Proč jsme my nemohli jeho vyvrci?“ Mc9,28 I vecě jim: „Ten národ ničímž nemuože vyjíti, jediné[293]jediné] giedine rkp. modlitvú a postem.“ Mc9,29 Pak jdiechu odtud, minujíce vlast galilejskú, nechtiece[294]nechtiece] nec volebat lat., nec volebant var., by jich[295]jich] navíc oproti lat. kto vzvěděl.

Mc9,30 I učieše své učenníky řka[296]řka] + illis lat., že syn člověčí bude[297]bude] buude rkp. zrazen v rucě lidščiej a zabí jeho, a jsa zabit, třetí den vstane. Mc9,31 Ale oni nerozumiechu[298]nerozumiechu] nerozuniechu rkp., nerozumiechu Vraštil 170, Kyas 166 slovu a báchu sě jeho otázati.

Mc9,32 I přijidú do Kafarnaum. [A]text doplněný editorem[299]A] Qui lat. když bychu doma, otáza jich: „Co na cěstě pomlúvášte?“ Mc9,33 A oni pomlkú, nebo sě biechu na cěstě[300]cěstě] + inter se lat. hádali, kto by z nich byl věcší. Mc9,34 A posadiv sě, přivolav dvúnádste vecě jim: „Kto chce býti první, buď[301]buď] buud rkp., + omnium lat., nemá var. poslední a všěch sluha.“ Mc9,35 A pojem pacholíka, postavi jej prostřěd jich. A objem jeho, vecě jim: Mc9,36 „Ktož kuoli jednoho[302]jednoho] giednoho rkp. z takýchto dietek přijme ve jmě mé, mě přijímá. A ktož kuoli mě přijme[303]přijme] przigmie rkp., ne mne jest přijal, ale toho, jenž mě jest poslal.“

Mc9,37 Otpovědě jemu Jan[304]Jan] + dicens lat., nemá var.: „Mistře, viděli jsme kakéhos, an ve jmě tvé vypúzie diábly. A když za námi jdieše[305]jdieše] non sequitur lat., bránili jsme jemu.“ Mc9,38 Tehdy Ježíš vecě: „Neroďte jemu brániti, nebo ižádný nenie, který činí divy ve jmě mé, by mohl brzo o mně zle mluviti. Mc9,39 Nebo kto nenie proti nám[306]nám] vos lat., ten za ny[307]ny] vobis lat. stojí. Mc9,40 A ktož kuoli vám dá píti řěpici vuody studené[308]studené] navíc oproti lat., + frigide var., srov. Mt 10,42 ve jmě mé, že jste vzvolenci[309]vzvolenci] Christi lat., věrně vám pravi, neztratí své mzdy.“

Mc9,41 „A ktož kuoli pohorší jednoho[310]jednoho] giednoho rkp. z těchto najmenších, ješto u mě věřie, lépe jest jemu, by byl přiložen žrnov osličí k jeho hrdlu i uvržen u moře. Mc9,42 A když tebe pohorší ruka tvá, utni ju. Nebo lépe jest tobě vjíti chromému u věčný živuot, nežli jmajíce dvě rucě, jíti do plamenného ohně, nikdy ne[b]označení sloupceuhašeného[311]neuhašeného] neuhaſſeno rkp., Mc9,43 […]text doplněný editorem[312]…] ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur lat. Mc9,44 Pakli noha tvá pohoršije[313]pohoršije] pohorſſygie rkp. tebe, otetni ju. Lépe jest tobě belhavému vjíti u věčný život nežli dvě nozě jmajíce býti uvrženu u plamen ohněvý, nikdy neuhašený, Mc9,45 tu, kdež jich črv neumře a oheň neuhasne. Mc9,46 Pakli tvé oko pohoršije[314]pohoršije] pohorſſigie rkp. tebe, vylup je. Nebo lépe tobě šilhavému vjíti do královstvie buožieho nežli dvě oči jmajíce býti uvrženu u plamen ohněvý, Mc9,47 tu, kdež jich črv neumře a oheň neuhasne. Mc9,48 Nebo každý bude[315]bude] buude rkp. ohněm osolen a každá obět[316]obět] + sale lat. bude[317]bude] buude rkp. osolena. Mc9,49 Dobrá věc jest suol. Pakli by suol nebyla slaná, čím jie polepšíš[318]polepšíš] condietis lat.? Jmějte mezi sobú suol i mír jmějte mezi sobú.“

X.

Mc10,1 A odtud povstav, přijide do krajě židovského za Jordán, i sebrachu sě opět k ňemu zástupi, a jakož obyčěj jmějieše, opět jě učieše. Mc10,2 A přistúpivše duchovníci, tázáchu jeho, jest li lzě muži svú[319]svú] navíc oproti lat. ženu pustiti[320]pustiti] puuſtyty rkp. od sebe, pokúšějíc jeho. Mc10,3 Tehdy on otpověděv, vecě[321]vecě] + eis lat.: „Co jest vám přikázal Mojžieš?“ Mc10,4 Oni pověděchu: „Mojžieš jest odpustil[322]odpustil] odpuuſtyl rkp. napsati list rozvodný a tak ženu[323]tak ženu] navíc oproti lat. propustiti[324]propustiti] propuuſtyty rkp..“ Mc10,5 Jimžto odpověděv Ježíš, vecě: „K tvrdosti vašeho srdce napsal jest vám to přikázanie. Mc10,6 Ale od počátka stvořenie samcě a samici učinil je buoh.“ Mc10,7 A řekl jest[325]A řekl jest] navíc oproti lat., + Et dixit var.: „Protož opustí člověk otcě i máteř i bude[326]bude] buude rkp. sě přídržěti své ženy, Mc10,8 i budeta[327]budeta] buudeta rkp. dva v jednom[328]jednom] giednom rkp. těle. [A tak již nejsú dva, ale jedno tělo.]text doplněný editorem[329]A tak již nejsú dva, ale jedno tělo] Itaque iam non sunt duo, sed una caro lat. Mc10,9 Protož což jest buoh sjednal[330]sjednal] ſgiednal rkp., člověk nerozlučij.“ Mc10,10 A opět v domu [o témž]text doplněný editorem[331]o témž] de eodem lat. jeho učedlníci tázáchu jeho. Mc10,11 I vecě jim: „Ktož kuoli propustí[332]propustí] propuuſty rkp. svú ženu a jinú pojme, učinil jest s ní cizoložstvie. Mc10,12 Pakli žena propustí[333]propustí] propuuſty rkp. svého mužě a s jiným sě svatbí, cizoloží.“

Mc10,13 I nesiechu přědeň dietky, aby sě jich dotekl, ale učenníci přietiechu jim, [jížto nesiechu]text doplněný editorem[334]jížto nesiechu] offerentibus lat.. Mc10,14 To když uzřě Ježíš, pohněva

X
292učenníci] + eius lat., nemá var.
293jediné] giedine rkp.
294nechtiece] nec volebat lat., nec volebant var.
295jich] navíc oproti lat.
296řka] + illis lat.
297bude] buude rkp.
298nerozumiechu] nerozuniechu rkp., nerozumiechu Vraštil 170, Kyas 166
299A] Qui lat.
300cěstě] + inter se lat.
301buď] buud rkp., + omnium lat., nemá var.
302jednoho] giednoho rkp.
303přijme] przigmie rkp.
304Jan] + dicens lat., nemá var.
305jdieše] non sequitur lat.
306nám] vos lat.
307ny] vobis lat.
308studené] navíc oproti lat., + frigide var., srov. Mt 10,42
309vzvolenci] Christi lat.
310jednoho] giednoho rkp.
311neuhašeného] neuhaſſeno rkp.
312…] ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur lat.
313pohoršije] pohorſſygie rkp.
314pohoršije] pohorſſigie rkp.
315bude] buude rkp.
316obět] + sale lat.
317bude] buude rkp.
318polepšíš] condietis lat.
319svú] navíc oproti lat.
320pustiti] puuſtyty rkp.
321vecě] + eis lat.
322odpustil] odpuuſtyl rkp.
323tak ženu] navíc oproti lat.
324propustiti] propuuſtyty rkp.
325A řekl jest] navíc oproti lat., + Et dixit var.
326bude] buude rkp.
327budeta] buudeta rkp.
328jednom] giednom rkp.
329A tak již nejsú dva, ale jedno tělo] Itaque iam non sunt duo, sed una caro lat.
330sjednal] ſgiednal rkp.
331o témž] de eodem lat.
332propustí] propuuſty rkp.
333propustí] propuuſty rkp.
334jížto nesiechu] offerentibus lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).