[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[568r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce„Prorokuj!“ A panošě jeho tepiechu políčkami.

Mc14,66 A když bieše Petr v sieni nazad, přijide jedna[550]jedna] giedna rkp. z dievek vrchnieho popa. Mc14,67 A když uzřě Petra hřějíce sě, vzezřěvše naň povědě: „A tys byl s Ježíšem Nazarenským.“ Mc14,68 Tehdy on zapřě řka: „Ani vědě, ani znaji, co mluvíš.“ I vyjide ven přěd sien a inhed kokot zazpieva. Mc14,69 Pak opět když jeho uzřě dievka, je sě mluviti těm, ješto okolo stojiechu, že jest tento z uoněch. Mc14,70 Tehdy on opět zapřě. A po malíčkéj chvíli opět ti, ješto stáchu, vecěchu Petrovi: „Věru ty jsi z nich, že[551]že] + et lat., nemá var. jsi Galilejský.“ Mc14,71 Tehdy on počě sě kléti i přisáhati, že neznám toho člověka, kteréhož vy pravíte. Mc14,72 A inhed opět kokot zazpieva. I vzpomanu Petr na to slovo, ješto byl jemu pověděl Ježíš, že dřéve než kokot zapěje[552]zapěje] zapiegie rkp. dvakrát, třikrát mne zapříš, i je sě plakati. Mc15,1 Pak brzy ráno vzemše radu vrchní popi s starostami i s mudráky i se vší obcí, svázavše Ježíšě vedú i dachu Pilátovi.

XV.

Mc15,2 I otáza jeho Pilát: „Ty li jsi král židovský?“ Tehdy on odpověděv, vecě jemu: „Ty pravíš.“ Mc15,3 I viniechu jej vrchní popi ze mnohého. Mc15,4 Pak opět Pilát otáza jeho řka: „Ničehuož neodpoviedáš? Však vidíš, v čem tě vinnie.“ Mc15,5 Ježíš jemu ničehuož viece neodpovědě, tak že sě divieše Pilát. Mc15,6 A na den slavný jmějieše obyčěj propustiti[553]propustiti] propuuſtyty rkp. jim jednoho[554]jednoho] giednoho rkp. z vězniev, za kohož by kuoli prosili. Mc15,7 I bieše, jenž slovieše Barrabáš, jenžto s vádcěmi vězieše, že jest v svádě[555]svádě] ſadye rkp. učinil vraždu. Mc15,8 A vzhuoru vstúpiv zástup, počě prositi, jakož jim vždy činieše. Mc15,9 Tehdy Pilát odpověděv jim, vecě: „Chcete li, [b]označení sloupcepropustím[556]propustím] propuuſtym rkp. vám krále židovského?“ Mc15,10 Nebo vidieše[557]vidieše] Sciebat lat., že pro závist jsú jeho vdali vrchní popi. Mc15,11 Tehdy biskupi přinutkali jsú zástupy, aby jim brze Barrabášě propustil[558]propustil] propuuſtyl rkp.. Mc15,12 Tehdy Pilát[559]Pilát] + iterum lat., nemá var. otpověděv, vecě jim: „Což tehdy chcete, ať učiním králi židovskému?“ Mc15,13 Tehdy oni opět vzvolachu: „Ukřižuj jeho!“ Mc15,14 Tehdy Pilát vecě jim: „Co jest zlého učinil?“ A oni viece voláchu: „Ukřižuj jeho!“ Mc15,15 Tehdy Pilát chtě dosti lidu učiniti, propusti[560]propusti] propuuſty rkp. jim Barrabáše[561]Barrabáše] barraſſe rkp. a poda jim[562]jim] navíc oproti lat., + illis var. Ježíšě biči ušvihaného, aby byl ukřižován.

Mc15,16 Tehdy rytieři uvedú jej do sieni súdné, a svolavše všicku sběř, Mc15,17 oblekú jej v zlatohlav a vložichu na jeho hlavu korunu, spletše z trnie. Mc15,18 I jěchu sě jeho pozdravovati řkúce[563]řkúce] navíc oproti lat., + dicentes var.: „Zdráv, králi židovský!“ Mc15,19 A tepiechu jeho hlavu třstí[564]třstí] + et conspuebant eum lat., a položivše kolena, klaniechu sě jemu. Mc15,20 A když jsú sě jím naklamali, svlekú s něho zlatohlav a oblekú jeho v jeho rúcho i vyvedú [jeho]text doplněný editorem[565]jeho] illum lat., chtiec jeho ukřižovati.

Mc15,21 I přinuzichu kakéhos Šimona Cyrenenského minujícieho, přišedše ze vsi, otcě Alexandrova a Čermákova, aby vzal na sě jeho kříž. Mc15,22 I přivedú jeho na to miesto, jemuž řiekají[566]jemuž řiekají] navíc oproti lat. Golgata, to slóve Lbové miesto. Mc15,23 I dáváchu jemu píti víno s myrrú, an nerodi vzieti. Mc15,24 A ukřižovavše jej, rozdělichu jeho rúcho, mecíce o ně los, co by kto jměl vzieti. Mc15,25 A bieše třetie hodina, ješto jej ukřižovachu. Mc15,26 A bieše napsána jeho vina[567]vina] titulus causae lat.: Král židovský. Mc15,27 A s ním ukřižovachu dva lotry, jednoho[568]jednoho] giednoho rkp. na pravici a druhého na levici na jeho. Mc15,28 A naplnilo sě jest písmo, ješto praví: A s hřiešnými sjednán[569]sjednán] ſgiednan rkp. jest. Mc15,29 A chodíce mimoň, rúháchu sě jemu, vrtiece svými hlavami

X
550jedna] giedna rkp.
551že] + et lat., nemá var.
552zapěje] zapiegie rkp.
553propustiti] propuuſtyty rkp.
554jednoho] giednoho rkp.
555svádě] ſadye rkp.
556propustím] propuuſtym rkp.
557vidieše] Sciebat lat.
558propustil] propuuſtyl rkp.
559Pilát] + iterum lat., nemá var.
560propusti] propuuſty rkp.
561Barrabáše] barraſſe rkp.
562jim] navíc oproti lat., + illis var.
563řkúce] navíc oproti lat., + dicentes var.
564třstí] + et conspuebant eum lat.
565jeho] illum lat.
566jemuž řiekají] navíc oproti lat.
567vina] titulus causae lat.
568jednoho] giednoho rkp.
569sjednán] ſgiednan rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).