[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[566v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

XIII.

Mc13,1 A když jdieše z chrámu, vecě jemu jeden[453]jeden] gieden rkp. z jeho učenníkóv: „Mistře, [vzezři]text doplněný editorem[454]vzezři] aspice lat., kterakéť[455]kterakéť] ktereket rkp. jest[456]jest] navíc oproti lat., + sint var. toto kamenie a takého rytie!“ Mc13,2 An odpověděv[457]odpověděv] + Iesus lat. vecě jemu: „Vidíš to všecko veliké udělánie? Nebude[458]Nebude] Nebuude rkp. ostaven kámen na kameni, jenž by nebyl obořen.“

Mc13,3 A když sedieše na Olivetskéj huořě proti chrámu, potázachu jeho oblástně Petr a Jakub a Jan a Ondřěj řkúce[459]řkúce] navíc oproti lat.: Mc13,4 „Pověz nám, kdy to bude[460]bude] buude rkp. a které znamenie bude[461]bude] buude rkp., když sě to všecko bude[462]bude] buude rkp. konati?“ Mc13,5 A odpověděv Ježíš[463]Ježíš] g Vraštil 189, geziſſ Kyas 180, jě sě jim mluviti: „Vizte, aby vás ižádný nesvrtl, Mc13,6 neboť mnozí přijdú ve jmě mé řkúce, že já jsem, i svedú mnohé. Mc13,7 Ale když uslyšíte války i domněnie válečné, nestrachujte sě, nebo to musí býti, ale ne inhed dokonánie bude. Mc13,8 Nebo povstane lid proti lidu[464]lidu] liduu rkp. a královstvie proti království a bude země třěsenie u miestech i hlad[465]hlad] hlak rkp., a to počátek bolestí.“

Mc13,9 „Opatřtež sami sě, neboť vás proradie na svých senmiech a ve školách budú vás bíti a přěd králi i vladaři stanete pro mě na svědečstvie jim Mc13,10 i všemu lidu. A[466]A] navíc oproti lat. musí prvé ohlášeno býti svaté[467]svaté] navíc oproti lat. čtenie. Mc13,11 A když vás povedú zjemavše[468]zjemavše] zgiemawſſe rkp., neroďte mysliti, co budete mluviti, ale což vám bude[469]bude] buude rkp. dáno v tu chvíli, to mluvte. Ale vy nejste mluviece, ale duch svatý. Mc13,12 Tehdy zradí bratr bratra na smrt a otec syna a povstanú synové proti otci i mateři[470]otci i mateři] parentes lat. i připravie[471]připravie] praprawie rkp. jě k smrti. Mc13,13 A budete[472]budete] buudete rkp. v nenávist pro mé jmě. Ale ktož strpí až do skončiny, ten bude[473]bude] buude rkp. spasen.“

Mc13,14 „A když uzříte ohyzdu pustotnú stojiece, kdež neslušie – kto čte, rozuměj –, tehdy kto budú[474]budú] buudu rkp. v Židovství, utecte na huoru, Mc13,15 a kto na střěšě, nescházěj ani vchoď v duom, chtě něco vzieti z svého domu. Mc13,16 A kto bude [b]označení sloupcena poli, nevracuj sě za sě, chtě vzieti rúcho své. Mc13,17 Běda bude[475]bude] buude rkp., navíc oproti lat. těžkým ženám i krmliciem v těch dnech.“

Mc13,18 „Protož modltež sě, aby sě to nestalo zimě. Mc13,19 Nebo ti dnové budú žalostní, tací, jacíž jsú nebyli od počátka stvořenie, ješto jest buoh stvořil, až do nynějšieho času, ani potom[476]potom] navíc oproti lat. budú. Mc13,20 A by byl neukrátil hospodin těch[477]těch] navíc oproti lat., + illos var. dnuov, nebylo by spaseno všeliké tělo, ale pro vzvolencě, jichžto jest vzvolil, ukrátil jest těch[478]těch] navíc oproti lat. dnóv. Mc13,21 A tehdy, ač vám kto die: Tuto jest Kristus, nebo[479]nebo] ecce lat., vel var. onde, neuvěřijte. Mc13,22 Neboť vzniknú křiví proroci kristoví i čarodějníci i budú dávati znamenie i divy i zázraky[480]divy i zázraky] portenta lat., chtiece svésti, byly by lzě, také i vzvolené. Mc13,23 Protož vy vizte, juž[481]juž] ecce lat. jsem vám všecko napřěd pověděl.“

Mc13,24 „Že v těch dnech po tom smutcě slunce sě otemní a měsiec[482]měsiec] miſiec rkp. nedá svého bleskotu Mc13,25 a hvězdy s nebe[483]s nebe] caeli lat., de caelo var. budú padati a moci, ješto jsú v nebesiech, hnú sě. Mc13,26 A tehdy uzřie syna člověčieho přijdúce v uoblaciech nebeských[484]nebeských] navíc oproti lat., + caeli var. s mocí velikú i s slavú. Mc13,27 A tehdy pošle své anděly i shromazdí své zvolencě ote čtyř větróv, od vrchu země až do vrchu nebě.“

Mc13,28 „Ot fíkového dřěva naučte sě příkladu, že když juž jeho ratolest bude[485]bude] buude rkp. hebká a zarodí sě listie, tehdy poznáte, že jest blízko léto. Mc13,29 Takež i vy, když uzříte, an sě to děje[486]děje] dyegie rkp., vězte, žeť jest blízko, i[487]i] navíc oproti lat., + et var. ve dveřech. Mc13,30 Věrně vám pravi, že nepřěmine toto porozenie, až sě všecko toto stane. Mc13,31 Nebě[488]Nebě] caelum lat. i země přěmine, ale má slova nepřěminú.“

Mc13,32 „A o tom dni[489]dni] + vel hora lat. ižádný nevie, ani andělové v nebi, ani syn, jediné[490]jediné] giedyne rkp. otec. Mc13,33 Vizte, bděte a modlte sě, nebo nevieste, kdy jest čas. Mc13,34 Nebo[491]Nebo] navíc oproti lat., + enim lat. jako člověk, jda na pút, ostavi po sobě svuoj duom a moc svú da svým panošiem nad rozličnú potřěbú a vrátnému přikázal

X
453jeden] gieden rkp.
454vzezři] aspice lat.
455kterakéť] ktereket rkp.
456jest] navíc oproti lat., + sint var.
457odpověděv] + Iesus lat.
458Nebude] Nebuude rkp.
459řkúce] navíc oproti lat.
460bude] buude rkp.
461bude] buude rkp.
462bude] buude rkp.
463Ježíš] g Vraštil 189, geziſſ Kyas 180
464lidu] liduu rkp.
465hlad] hlak rkp.
466A] navíc oproti lat.
467svaté] navíc oproti lat.
468zjemavše] zgiemawſſe rkp.
469bude] buude rkp.
470otci i mateři] parentes lat.
471připravie] praprawie rkp.
472budete] buudete rkp.
473bude] buude rkp.
474budú] buudu rkp.
475bude] buude rkp., navíc oproti lat.
476potom] navíc oproti lat.
477těch] navíc oproti lat., + illos var.
478těch] navíc oproti lat.
479nebo] ecce lat., vel var.
480divy i zázraky] portenta lat.
481juž] ecce lat.
482měsiec] miſiec rkp.
483s nebe] caeli lat., de caelo var.
484nebeských] navíc oproti lat., + caeli var.
485bude] buude rkp.
486děje] dyegie rkp.
487i] navíc oproti lat., + et var.
488Nebě] caelum lat.
489dni] + vel hora lat.
490jediné] giedyne rkp.
491Nebo] navíc oproti lat., + enim lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).