[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[565r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcea jich kniežata jmají moc nad nimi. Mc10,43 Ale ne tak jest mezi vámi, nebo ktož koli chce býti věcší, bude[379]bude] buude rkp. váš sluha. Mc10,44 A ktož kuoli chce z vás býti první, bude[380]bude] buude rkp. všěch panošě. Mc10,45 Nebo syn člověčí nepřišel jest, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal svú duši na vykúpenie za mnohé.“

Mc10,46 I přijidú do Jericho. Pak když jdieše z Jericho a s ním jeho učedlníci a veliké množstvie, tehdy syn Chimeóv jmenem[381]jmenem] navíc oproti lat. Barchineus slepý sedieše u cěsty žebřě. Mc10,47 A uslyšav, že tu jest Ježíš Nazarenský, jě sě volati řka: „Ježíši, synu Davidóv, smiluj sě nade mnú!“ Mc10,48 I přietiechu jemu mnozí, aby mlčal. Ale on velmi[382]velmi] welim rkp. viece voláše: „Synu Davidóv, smiluj sě nade mnú!“ Mc10,49 A stav Ježíš, [káza]text doplněný editorem[383]káza] praecepit lat. jeho zavuolati. I povolachu slepcě řkúce jemu: „Buď s dobrú myslí, vstaň, voláť tě.“ Mc10,50 Jenž svrh s sebe své šaty, poskočiv přijide k ňemu. Mc10,51 A odpověděv Ježíš, vecě jemu: „Co chceš, ať bych tobě učinil?“ Slepý jemu vecě: „Mistře, abych viděl.“ Mc10,52 Tehdy Ježíš vecě jemu: „Jdi, viera tvá spasena jest tě učinila.“ A inhed prozřěv, pojide za ním po cěstě.

Jedennádstá kapitola

Mc11,1 A když sě blížieše k Jeruzalémi i k Betaní i k hořě Olivetskéj, poslav dva z svých učenníkóv, Mc11,2 vecě jima: „Jděta do vescě, ješto jest proti váma, a inhed tam vejdúce, nalezneta oslíčě přivázané, na ňemžto jest ižádný člověk neseděl, otviežíce přiveďtež mně[384]mně] navíc oproti lat. je[385]je] gie rkp.. Mc11,3 A pakli vám kto co die řka[386]řka] navíc oproti lat.: Co činíte?, povězte, že jest pánu potřěbie jeho, a inhed je[387]je] gie rkp. propustí[388]propustí] propuuſty rkp. sěm.“ Mc11,4 Tehdy ona odšedše, nalezešta oslíčě přivázané vně přěd vraty na rozhraní i počěšta je odvazovati. Mc11,5 Pak někteří tu stojiece, vecěchu jima: „Co či[b]označení sloupceníta odvazujíce oslíčě?“ Mc11,6 Ona odpověděšta jim, jakož jima Ježíš rozkázal, i propustichu[389]propustichu] propuuſtychu rkp. je[390]je] gie rkp. [jima]text doplněný editorem[391]jima] eis lat.. Mc11,7 I přivedešta oslíčě k Ježíšovi a vzkladú své rúcho na ně i vsěde na ně Ježíš[392]Ježíš] navíc oproti lat.. Mc11,8 A mnozí stláchu své rúcho po cěstě [a jiní sěkáchu róždie i dřievie a rozmietáchu po cestě]text doplněný editorem[393]a jiní sěkáchu róždie i dřievie a rozmietáchu po cestě] alii autem frondes caedebant de arboribus, et sternebant in via lat.. Mc11,9 A ti, ješto napřěd jdiechu i nazad, voláchu řkúce: „Sláva! Blahoslavený, jenž příde ve jmě hospodinovo, Mc11,10 blahoslavené královstvie našeho otcě Davida, ješto jest přišlo. Sláva na výsosti!“ Mc11,11 I vjide v Jeruzalémi do chráma. A opatřiv všecko, když juž bieše pozdnie hodina, vyjide do Betanie se dvěmanádste.

Mc11,12 Pak jiného dne, když jdieše[394]jdieše] exirent lat., exiret var. z Betanie, byl jest lačen. Mc11,13 A uzřěv zdaleka fíkové dřěvo, jmajíce na sobě listie, přijide k ňemu[395]k ňemu] navíc oproti lat., zdali by co[396]co] + forte lat. na ňem nalezl. A přišed k ňemu, nice nenaleze kromě listie, nebo ješče nebieše čas fíkový. Mc11,14 A odpověděv vecě k ňemu: „Juž viec na věky ižádný nebude[397]nebude] nebuude rkp. s tebe ovoce jiesti!“ To uslyšěchu jeho učedlníci.

Mc11,15 I přijidú do Jeruzaléma. A když vjide v chrám, jě sě ven metati trhodějcí i kupcóv z chráma i stoly měnníkové i stolicě těch, ješto prodáváchu holuby, přěvráti. Mc11,16 A nepřěpúštieše, aby ižádný nenosil kteréhož kuoli[398]kteréhož kuoli] navíc oproti lat. osudie[399]osudie] oſuudye rkp. skrzě chrám, Mc11,17 a učieše jě[400]jě] eis lat. řka: „Však psáno jest, že duom mój duom modlitebný slúti bude[401]bude] buude rkp. všemu lidu, a vy jste z něho učinili jěskyni lotrovú.“ Mc11,18 To uslyšěvše kniežata popová i mudráci, hledáchu, kterak by jeho utratili, neboť sě lekáchu [jeho]text doplněný editorem[402]jeho] eum lat., že vešken zástup divieše sě jeho učení. Mc11,19 A u večer[403]u večer] cum vespera facta esset lat. vycházieše z města.

Mc11,20 A když zrána jdiechu, uzřěchu fíkové dřěvo, ano uschlo od kořene. Mc11,21 A vzpomanuv Petr, jemu vecě: „Mistře, toť[404]toť] tot rkp., Vraštil 181, toto Kyas 174, fíkové dřěvo, jehož jsi poklel, uschlo jest.“ Mc11,22 A odpověděv

X
379bude] buude rkp.
380bude] buude rkp.
381jmenem] navíc oproti lat.
382velmi] welim rkp.
383káza] praecepit lat.
384mně] navíc oproti lat.
385je] gie rkp.
386řka] navíc oproti lat.
387je] gie rkp.
388propustí] propuuſty rkp.
389propustichu] propuuſtychu rkp.
390je] gie rkp.
391jima] eis lat.
392Ježíš] navíc oproti lat.
393a jiní sěkáchu róždie i dřievie a rozmietáchu po cestě] alii autem frondes caedebant de arboribus, et sternebant in via lat.
394jdieše] exirent lat., exiret var.
395k ňemu] navíc oproti lat.
396co] + forte lat.
397nebude] nebuude rkp.
398kteréhož kuoli] navíc oproti lat.
399osudie] oſuudye rkp.
400jě] eis lat.
401bude] buude rkp.
402jeho] eum lat.
403u večer] cum vespera facta esset lat.
404toť] tot rkp., Vraštil 181, toto Kyas 174
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).