Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

oblakovéj mluvieše k nim. Chovajiechu svědečstvie jeho a přikázanie jeho, ješto dal jim. Ps98,8 Hospodine bože náš, ty uslyšováše jě, bože, ty milostiv byl si jim a pomšťuje ve všěch nalezeních jich. Ps98,9 Vzvyšte hospodina boha našeho a modlte sě na hořě svaté jeho, nebo svatý jest hospodin bóh náš.

XCIX.

Ps99,1 Ps99,2 Slavte bohu, všěcka země, služte hospodinu u veseľú. Vejděte v obezřěňú jeho u veseľú. Ps99,3 Vězte to, že hospodin on jest bóh, on stvořil ny, a ne my sami sě, ľud jeho a ovcě pastevné jeho. Ps99,4 Vejděte u vrata jeho ve zpovědi, [v ]text doplněný editorem[1418]in lat.sieni jeho v slavách, zkazujte sě jemu. Chvalte jmě jeho, Ps99,5 nebo tichý jest hospodin, u věky milosrdie jeho a až v národy a do národóv pravda jeho.

C.

Ps100,1 Milosrdenstvie a súd zpievati budu tobě, hospodine. Slaviti budu Ps100,2 a urozumeju v cěstě nepoškvrněnéj, když přídeš ke mně? Přichodiech v nevinnosti srdcě mého, u prosědcě domu mého. Ps100,3 Nepřědkládách přěd očima mýma věc nepravú, činiecie přěstupy nenávidiech. Nenádrží sě mně Ps100,4 srdce zlé, otschyľujúcieho ote mne zlostivého nepoznávách. Ps100,5 Zdierajúciemu tajně bližniemu svému, toho následovách. Pyšného oka a nesytého srdcě, s tiem nejědiech. Ps100,6 Oči moji k věrným země, aby seděli se mnú, choďúcí na cěstě nepoškvrněnéj, ten mi slúžieše. Ps100,7 Nebude bydliti u prosědcě domu mého, ktož činí pychost, jenžto mluví zlosti, nevzkláňal v obezřěňú očú mú. Ps100,8 V jutřně zabíjiech všeckny hřiešníky zemské, abych rozpudil z města božieho všeckny čiňúcie zlost.

CI.

Ps101,1 Ps101,2 Hospodine, uslyš modlitvu mú a volánie mé k tobě přiď.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).