Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

milujete hospodina, nenáviďte zlého, ostřiehá hospodin dúš svatých svých, z ruky hřiešného vysvobodil jě. Ps96,11 Světlost vzešla jest pravému a pravých srdcě veselé. Ps96,12 Radujte sě, praví, v hospodiňe a kazujte sě paměti svatosti jeho.

XCVII.

Ps97,1 Zpievajte hospodinu piesen novú, nebo jest divy učinil. Uzdravi sobě pravicu svú a rámě svaté své. Ps97,2 Známo jest učinil zdravie své, v obezřěňú národóv zjěvil pravdu svú. Ps97,3 Rozpomanul jest milosrdie svého a pravdy své domu Israhel. Viděly sú všeckny krajiny země spasenie boha našeho. Ps97,4 Slavte hospodinu, všecka země, zpievajte a radujte sě a slavte. Ps97,5 Slavte hospodinu v húslech, v húslech a hlasem slávy, Ps97,6 v trubách povodných a hlasem trúby rohové. Slavte v obezřěňú krále hospodina, Ps97,7 hni sě moře a plnost jeho, svět zemí, a jižto bydlé v něm. Ps97,8 Řěky vzplešú rukama, spolu hory vzradujú sě Ps97,9 ot obezřěnie božieho, nebo přišel, nebo přišel súdit země. Súditi bude svět země u pravedlnosti a ľudi u pravdě.

XCVIII.

Ps98,1 Hospodin kraloval, hněvajú sě ľudie, jenž sedíš na cherubín, hni sě země. Ps98,2 Hospodin nad Sion veliký a najvrchní nade všě ľudi. Ps98,3 Zkazujte sě jmeni tvému velikému, nebo hrozné a svaté jest, Ps98,4 a ctnost králova súd miluje. Ty si přihotoval zpravenie, súd a pravedlnost v Jákob ty si učinil. Ps98,5 Povyšte hospodina boha našeho a vzmodlte podnož jeho, nebo svatá jest. Ps98,6 Mojzes a Áron v kněží jeho a Samuel mezi nimi, jižto vzývajú jmě jeho. Vzýváchu hospodina a on uslyšováše jě, Ps98,7 v ohlobni oblakovéj

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).