Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

bolestí mých v sirdcu mém, utěšenie tvá obradovala sú dušu mú. Ps93,20 Čili přídrží sě tobě stolicě zlosti, jenž skládáš úsilé u přikázaňú? Ps93,21 Posahováchu na dušu pravedlného a krev nevinnú otsuzováchu. Ps93,22 I učiněn mi jest hospodin v útočišče a bóh mój u pomoc naději méj. Ps93,23 I navrátí jim zlost jich, rozpudí jě hospodin bóh náš.

Žalm Davidóv XCIV.

Ps94,1 Poďte, slavme hospodinu, slavme bohu, spasiteľu našemu. Ps94,2 Okľučme obličej jeho ve zpovedi a v žalmiech slavme jemu, Ps94,3 nebo bóh veliký hospodin, král veliký nade všě bohy. Ps94,4 Nebo v rukú jeho všěcky země a vysokosti hór jeho sú, Ps94,5 nebo jeho jest moře a on je jest učinil a zeḿu rucě jeho učinily sú. Ps94,6 Poďte, modlem sě a padněm a plačme přěd bohem, jenž stvořil ny, Ps94,7 nebo on jest hospodin bóh náš a my ľud pastevný jeho a ovcě ruky jeho. Ps94,8 Dnes ač hlas jeho uslyšíte, neroďte otvrditi srdce vaše, Ps94,9 tak v drážděňú, vedlé dne pokúšěného na púšti, kdežto sú mne pokúšěli otci vaši, znamenali i viděli sú skutky mé. Ps94,10 Čtyřidcěti let obráncě sem byl národu tomuto a řekl sem: „Vždycky blúdie srdcem.“ Ps94,11 A tito nepoznali cěst mých, jimžto sem přisáhl v hněvě mém: „Nevejdú u pokoj mój“.

XCV.

Ps95,1 Zpievajte hospodinu piesen novú, zpievajte hospodinu, všecky země. Ps95,2 Zpievajte hospodinu a poděkujte jmeni jeho, zvěstujte ote dne do dne spasenie jeho. Ps95,3 Zvěstujte mezi národy chválu jeho a ve všěch ľudech divnosti jeho. Ps95,4 Nebo veliký jest hospodin a chvalitedlný přieliš, hrozný jest

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).