Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

nade všě bohy. Ps95,5 Nebo všickni bozi pohanščí běsové, ale hospodin jest nebesa učinil. Ps95,6 Zpověd a krásnost v obezřěňú jeho, svatině a velebnost v svatosti jeho. Ps95,7 Přineste hospodinu, vlasti národóv, přineste hospodinu chválu a čest, Ps95,8 přineste hospodinu chválu jmeni jeho. Podvihněte vrata a vejdete v sieni jeho, Ps95,9 modlete sě hospodinu v sieni svaté jeho. Smuť sě ot obličěje všecka země, Ps95,10 povězte v národiech, že jest hospodin kraloval. Anebo zpósobil jest svět, jenž sě nesmútí, súditi bude ľud u pravosti. Ps95,11 Vzveselé sě nebesa a raduj sě země, zamuť sě moře a plnost jeho, Ps95,12 vzradujú sě pole a všeckno, jež v nich sú. Tehdy vzradujú sě všěckna drva lesa Ps95,13 ot obličěje božieho, že jest přišel, nebo přišel súdit země. Súditi bude svět země u pravosti a ľudi u pravdě svéj.

XCVI.

Ps96,1 Hospodin kraloval, raduje sě země, vzradujú sě ostrovy mnohé. Ps96,2 Oblaci a mrákava v okolcě jeho, pravedlnost a súd zpravenie stolicě jeho. Ps96,3 Oheň přěd ním přědejde a zaplane v okolcě jeho nepřátely. Ps96,4 Prosvietily sú sě blýskoty jeho světu země, viděla jest i hnula jest sě země. Ps96,5 Hory jako vosk ploviechu ot obličěje božieho, ot obličěje božieho všěcka země. Ps96,6 Zvěstovaly sú nebesa pravedlnost jeho a viděli sú všickni chválu jeho. Ps96,7 Pohaněni buďte všickni, jižto sě modlé rytcóm a jižto sě pochvaľujú u modlách jich. Modlte sě jemu, všickni anjeli jeho. Ps96,8 Slyšala a radovala sě hora Sion a radovaly sú sě dcery Jude pro tvé súdy, hospodine. Ps96,9 Nebo ty si hospodin najvyšší nade všemi zeměmi, přieliš povýšen si nade všě bohy. Ps96,10 Kteříž milujete

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).