Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

vysvoboźu jej, obráňu jej, nebo jest poznal mé jmě. Ps90,15 Volati bude ke mně a jáz uslyšu jej, s ním sem v zámutcě, vyprosťu jej a oslav́u jej. Ps90,16 Prodlenie dnóv naplňu jej a ukážu jemu zdravie mé.

XCI.

Ps91,1 Ps91,2 Dobro jest zpoviedati sě hospodinu a slaviti jmeni tvému najvyššiemu, Ps91,3 k zvěstováňú ráno milosrdie tvé a pravdu tvú přěs noc, Ps91,4 v desětistrunném žaltářu, se zpievaním, v húslech. Ps91,5 Nebo ty kochal si mě, hospodine, v čině tvém a v dielech rukú tvú veseliti sě budu. Ps91,6 Kako velebna sú diela tvá, hospodine! Přieliš hluboka učiněna sú myšlenie tvá. Ps91,7 Muž nesmyslný nepozná a nemúdrý neurozumie tomu. Ps91,8 Když vzešli budú hřiešníci jako sěno a zjěvie sě všickni, jižto činie zlost, aby zahynuli u věky věkóm, Ps91,9 ale ty Najvyšší u věky, hospodine. Ps91,10 Nebo aj zři, nepřietelé tvoji, hospodine, zahynú a rozpuzeni budú všickni, jižto činie zlost. Ps91,11 A povýšen bude jako jednorožcový roh mój a starost má u milosrďú rozkoši tvé. Ps91,12 I pohrdělo jest oko mé nepřátely mými a vstávajúcím proti mně zlostivě uslyší ucho mé. Ps91,13 Pravedlný jako ratolest zektve, jako cedrus hory Libanicizojazyčný text rozmnoží sě. Ps91,14 Štěpováni v domu božiem, v sienech domu hospodina našeho vzektvú. Ps91,15 Ješče rozmnoženi budú v starosti obrody, dobřě trṕúcí budú, Ps91,16 aby zvěstovali, nebo pravedlný hospodin bóh náš a nenie zlost v něm.

XCII.

Ps92,1 Hospodin kraloval, krasú oděn jest, oděn jest hospodin mocú a přěpásal sě. Nebo utvrdil jest svět země, jenž sě nepohne. Ps92,2 Přihotována stolicě tvá ot teď,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).