Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

zahynú a u prach sě svój obrátie. Ps103,30 Vypusť duch tvój a stvořena budú a obnovíš obličej země. Ps103,31 Buď chvála božé u věky věkóm, vzveselí sě hospodin v skutciech svých. Ps103,32 Jenž zří na zeḿu a činí ju třasúcú, jenž dotýká hór, a dýmějú. Ps103,33 Zpievati budu hospodinu v zdrav́ú mém, slaviti budu bohu mému, doňavadž nádéle sem. Ps103,34 Ochotna buď jemu mluva má, ale jáz kochati sě budu v hospodině. Ps103,35 Hyňte hřiešníci z země a zlostiví tak, aby nebyli. Poděkuj, dušě má, hospodinu.

CIIII.

Ps104,1 Zpoviedajte sě hospodinu a vzývajte jmě jeho, zvěstujte mezi ľudmi skutky jeho. Ps104,2 Zpievajte a slavte jemu a rozprávejte všecky divy jeho. Ps104,3 Chvalte sě ve jmeni svatém jeho, vzraduj sě srdce hledajúcích hospodina. Ps104,4 Hledajte hospodina a potvrďte sě, hledajte obličěje jeho veždy. Ps104,5 Pamětivi buďte divóv jeho, ješto jest činil, zázraky a súdy úst jeho, Ps104,6 plod Abrahamóv, sluhy jeho, synové Jákob, vyvolení jeho. Ps104,7 On hospodin bóh náš, všecka země súdové jeho. Ps104,8 Památen byl u věky svědečstva svého, slova, ješto jest přikázal v tisúci národóv, Ps104,9 ješto jest zjednal k Abrahamovi, a přísahy své k Izákovi, Ps104,10 i ustavil to Jakubovi a Mužu vidúciemu boha v svědečstvo věčné Ps104,11 a řka: „Tobě dám zeḿu Chanaan, povrázek dědiny vašie,“ Ps104,12 když biechu počta krátkého, drobňúčkého jeho bydla. Ps104,13 I přěšli sú z národa v národ a z králova k ľudu jinému. Ps104,14 Neostavil člověka škoditi jim a tresktal pro ně krále: Ps104,15 „Neroďte dotýkati mazaných mých a [v ]text doplněný editorem[1503]v] in lat. prorociech mých neroďte zlostiti.“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).